Обект на настоящата процедура е “Доставка и монтаж”, с предмет: „Изграждане на фитнес площадка на открито“,[…]

BG-Земен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Земен, ул.Христо Ботев № 3, За: Димитър Боянов, България 2240, Земен, Тел.: 07741 2494, E-mail: obshtina_zemen@abv.bg, Факс: 07741 2462Място/места за контакт: гр. Земен, ул. Христо Ботев № 3Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: zemen-bg.com..Адрес на профила на купувача: zemen-bg.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата процедура е “Доставка и монтаж”, с предмет: „Изграждане на фитнес площадка на открито“, финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

51121000Описание:
Услуги по инсталиране на фитнес оборудване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Конкретните характеристики и обем на обществената поръчка са описани в приложените към документацията за участие количествени сметки, техническа спецификация и технически проект, придържането към които е задължително за кандидатите при съставянето на офертите им и при изпълнението поръчката.
Всички документи към настоящата покана са достъпни на адреса за контакт с Възложителя за всички заинтересовани лица.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36986 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Земен

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да имат опит в изпълнението на минимум 1 една доставка, която е еднаква или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
*Под еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка се разбира: Изграждане на фитнес център с мултифункционални тренажори и съоръжения за фитнес на открито или еквивалент – минимум 1 /една/ изцяло изградена специализирана спортна площадка.

Обстоятелството се декларира със Списък-Справка по член 51, ал.1, т.1 от ЗОП за изпълнени сходни доставки/услуги, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите
За доказване на това изискване се представят:
Към списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, участниците следва да представят и доказателство за извършената доставка и услуга. Доказателството за извършената доставка или услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.
Участникът следва да е внедрил следните системи за управление на качеството и околоната среда:
– EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, като обхватът на сертификата трябва да съответства на предмета на настоящата обеществена поръчка;
– EN ISO 14001:2004 или еквивалентен, като обхватът на сертификата трябва да съответства на предмета на настоящата обеществена поръчка.
Изпълнението на това условие се доказва с представяне на сертификат – заверено копие на български език.
При изготвяне на предложенията следва да се има предвид, че поръчката е финансирана от проект на ЕС и за вложените материали и продукти следва да се представи декларация за произход на материалите;
Избраният за изпълнител кандидат при изпълнение на договора следва да доказва произхода и качеството на материалите и продуктите с документи от фирмите производители или доставчици.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 14:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На място в община Земен, гр. Мемен, ул. Христо Ботев № 3

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015