Предмет на настоящата процедура е: „Периодична доставка на консумативи за офис техника (тонери, мастила и тонер[…]

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Русенски университет Ангел Кънчев, ул. Студентска, № 8, За: Стефка Стоянова Станчева – гл. експерт обществени поръчки, Република България 7017, Русе, Тел.: 082 888448, E-mail: PRocurement@uni-ruse.bg, Факс: 082 888570Място/места за контакт: Русенски университет Ангел Кънчев, Ректорат, ІІ етаж, кабинет 1,330Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-ruse.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.uni-ruse.bg/procurements.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата процедура е: „Периодична доставка на консумативи за офис техника (тонери, мастила и тонер касети) необходими за нуждите на Русенски университет “Ангел Кънчев” и изнесените му филиали в гр. Разград и гр. Силистра при изпълнение на дейността му, както и във връзка с реализацията на национални проекти, изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и такива, съфинансирани от Европейския съюз“.
1. Предметът на поръчката включва периодичната доставка на консумативи за офис техника (тонери, мастила и тонер касети), която според нуждите на потребление на Възложителя обхваща 3 (три) вида доставка:
1.1. Периодична доставка на оригинални консумативи за офис техника -.
1.2. Периодична доставка на съвместими (заместители) консумативи за офис техника.
1.3. Презареждане (пълнене) на тонер касети.
2. Предметът на поръчката според своята различна специфика обхваща 3 (три) групи стоки, както следва:,
Първа група: Консумативи за офис техника за Копирни машини;
Втора група: Консумативи за офис техника за Лазерни принтери;
Трета група: Консумативи за офис техника за Мастилено-струйни принтери;
3. Техническите характеристики на посочените в групи стоки за периодична доставка на консумативи за офис техника (тонери, мастила и тонер касети) са подробно описани в „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“, която е част от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100Описание:
Касети с тонер

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Предметът на поръчката включва периодичната доставка на консумативи за офис техника (тонери, мастила и тонер касети), която според нуждите на потребление на Възложителя обхваща 3 (три) вида доставка:
1.1. Периодична доставка на оригинални консумативи за офис техника -.
1.2. Периодична доставка на съвместими (заместители) консумативи за офис техника.
1.3. Презареждане (пълнене) на тонер касети.
Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените видове от артикулите, както и може да заявява артикули извън номенклатурата от Техническата спецификация (приложение 1) в рамките на общата прогнозна стойност по сключения договор, която е не повече от 66 000,00лв. без ДДС. Доставки по поръчката ще се извършват до изчерпване на сумата или изтичане срока на договора, което от двете събития настъпи първо.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Русе, гр. Разград и гр. Силистра

NUTS:

BG32

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При подготовка на предложението си кандидатите следва да се съобразят с изискванията и условията за изпълнение на поръчката, посочени в одобрените от Възложителя Публична покана и документация за участие, които са публично достъпни на профила на купувача на възложителя на интернет адрес: http://www.uni-ruse.bg/procurements

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите се извършва в зависимост от коефициента К общ, изчислен за всяка оферта по формулата:
К общ = К1 + К2 където:
Първи показател К1 – техническа оценка. На оценяване по този показател подлежи предложеният от участника “срок за доставка”.
Този коефициент (К1) има 30% тежест
Втори показател К2 – финансова оценка. На оценяване по този показател подлежи предложената от участника “Крайна обща цена».
Този коефициент (К2) има 70% тежест;
Или
К общ = К1*0,3 + К2*07
МЕТОДИКА за оценка на предложенията и класиране на офертите на участниците:
6.2.1. По Първи показател К1 – техническа оценка на предложеният “срок за доставка”, който се съдържа в техническото предложение на участника, поставено в отделен запечатан плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”.
Този коефициент (К1) има 30% тежест
На оценяване по този показател ще подлежи само този “срок за доставка” предложен от участниците, който е не по-повече от 72 /седемдесет и два / часа в делнични дни, считано от момента на подаване на заявката от съответния обект на Възложителя.
Всяко предложение се разглежда и класира от членовете на комисията, като за показателя “срок за доставка” (К1) комисията дава оценки, оценявайки предложения срок на доставка на всеки участник с от 10 до 2 броя точки, за всеки от участниците, както следва:
“срок за доставка” – до 24 часа от подаване на заявката – 10 точки;
“срок за доставка” – от 24часа и 1 мин. до 36 часа от подаване на заявката – 8 точки;
“срок за доставка” – от 36 часа и 1 мин. до 48 часа от подаване на заявката – 6 точки;
“срок за доставка” – от 48 часа и 1 мин. до 60 часа от подаване на заявката – 4 точки;
“срок за доставка” – от 60 часа и 1 мин. до 72 часа от подаване на заявката – 2 точки
При определяне на горепосоченият диапазон относно срока на доставка, Възложителят е взел предвид необходимият минимален срок за доставка на стоки по куриер от други градове. По този начин е дадена възможност за равнопоставеност на всички участници в процедурата независимо от тяхното местонахождение.
Получените по този начин точки се преизчисляват с коефициента на тежест (30%).
6.2.2. По Втори показател К2 ( финансова оценка). На оценяване по този показател подлежи предложената “Крайна обща цена“ на участника, която се съдържа в ценовото предложение на участника.
Този коефициент (К2) има 70% тежест;
Начин на формиране на крайната обща цена на ценовото предложение.
Тя се формира от общата единична стойност без ДДС след приспаднат процент отстъпка общо от трите вида доставка (оригинални, съвместими консумативи и консумативи за презареждане)
Общата единична стойност без ДДС след приспаднат процент отстъпка на всеки от трите вида доставка (оригинални, или съвместими консумативи или консумативи за презареждане) се образува като върху формираната общата стойност на всеки вид доставка (оригинални, или съвместими консумативи или консумативи за презареждане) се начислява предложеният от участника процент отстъпка за съответният вид доставка, който е фиксиран за целият срок на договора.
Крайната обща цена на ценовото предложение ще се формира от общата единична стойност без ДДС след приспаднат процент отстъпка общо на трите вида доставка (оригинални, съвместими консумативи и консумативи за презареждане)
Класирането по критерий К2 се извършва чрез съпоставяне на офертните цени на всеки участник към средната стойност от цените за всички оферти с от 10 до 2 броя точки, за всеки от участниците.
Най-голям брой точки (10т.) получава най-близката до средната стойност офертна цена, а най-малко (2т.) най-отдалечената от нея. Останалите предложения получават междинни точки, отчитащи пропорционално разликата (в + или -).
Получените по този начин точки се преизчисляват с коефициента на тежест (70%).
Набраните точки по двата коефициента се сумират.
К общ = К1*0.3 + К2*0.7
К общ = К1 + К2
Класирането се извършва в низходящ ред, според броя на точките.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на10.03.2015 г. от 14:30 часа в Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе, ул. Студентска“ №8, (Ректорат, втори етаж, стая № 330) по реда на чл.101г, ал.3 от ЗОП и при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015