Предметът на поръчката предвижда извършване на периодично осигуряване на гориво за зареждане на автомобили на[…]

BG-ВАРНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

«Ученическо и столово хранене» ЕАД гр.Варна, гр.Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” №1, «УСХ» ЕАД гр.Варна., За: Атанас Янков – зам.директор на «УСХ» ЕАД гр.Варна, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9000, ВАРНА, Тел.: 0879 996726, E-mail: ush_ead@abv.bgМясто/места за контакт: : гр.Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” №1, «УСХ» ЕАД гр.Варна.Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ushvarna.com.Адрес на профила на купувача: www.ushvarna.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката предвижда извършване на периодично осигуряване на гориво за зареждане на автомобили на «УСХ» ЕАД – Варна, осъществявано чрез покупка на бензиностанции на територията на Република България.
Техническата спецификация на обществената поръчка е съгласно Приложение № 1.
При изпълнението на поръчката, участникът трябва да спазва всички нормативни актове на българското право, както и приложимите норми на правото на Европейския съюз, отнасящи се до продажби на автомобилни горива на бензиностанции и доставки на горива на краен получател.
1. Всички видове горива, които ще се доставят по тази поръчка трябва да отговарят на изискванията на:
• Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (обн. – ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г.; изм. и доп., приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.);
• Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. – ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г.; в сила от 29.06.1996 г.; изм. и доп.);
• Закона за енергията от възобновяеми източници (обн. – ДВ, бр. 35 от 03.05.2011 г., в сила от 03.05.2011 г.; изм. и доп.).
На Изпълнителя се забранява:
1. при осъществяването на дейността по предмета на поръчката да въвежда и използва методи или средства, които излагат на опасност живота и здравето на други лица или уронват честта и достойнството на гражданите;
2. да приема за изпълнение задължения, които противоречат на закон или друг нормативен акт;
3. да предоставя или преотстъпва на други лица задълженията за изпълнение на настоящата поръчка;
Други изисквания
Изпълнителят по настоящата обществена поръчка трябва да отговаря и за всички други задължения и за спазването на всички изисквания непосочени по-горе, както и на нормативните изисквания, отнасящи се до предмета на поръчката.
При изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката, Изпълнителят следва да спазва действащото законодателство, изискванията на Възложителя, своето предложение за изпълнение на поръчката и ценовата си оферта.
Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца от датата на подписване на договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09134200, 09132000Описание:
Дизелово гориво
Бензин

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на обществена поръчка «Закупуване с електронни карти на гориво за автомобилите на «Ученическо и столово хранене» ЕАД гр.Варна през 2015г» – 66000.00 лева без ДДС, 79200.00 лева с включено ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” №1, «УСХ» ЕАД гр.Варна.

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът трябва да осигури зареждане на следните видове горива от автомобили на място в бензиностанции на участника:
•автомобилен бензин А-95 Н
•гориво за дизелови двигатели
2.Участникът трябва да посочи Интернет страница с точните адреси на съответните бензиностанции и да представи в офертата си списък с техните адреси.
3.Всички видове горива, цитирани по-горе, трябва да отговарят на изискванията на обществената поръчка.
4.Автомобилите, които се предвижда да се зареждат с гориво са 17 на брой.
Възможно е по време на изпълнение на договора част от посочените автомобили да отпаднат, да бъдат заменени с други автомобили или да бъдат добавени нови автомобили, които да бъдат зареждани. Участникът, определен за Изпълнител ще бъде уведомен своевременно писмено за тези промени след подписването на договора.
Възложителят си запазва правото по време на изпълнение на договора да прави промени в списъка с посочените автомобили, както и да добавя.4.Прогнозното количество горива, които Възложителят предвижда да закупи по тази обособена позиция е:
•автомобилен бензин А-95 Н: около 6807 литра за 12 месеца
•гориво за дизелови двигатели: около 20149 литра за 12 месеца.
Количествата по-горе са посочени въз основа на отчетни данни за минали периоди (2014г.) и са само прогнозни. Целта на посочването им в настоящата техническа спецификация е единствено и само тази, да служат за база за изчисление на цената, която участниците оферират в Приложение №10.
Реалната консумация на гориво за бъдещия период на договора може да бъде различна. Количествата могат да бъдат различни от посочените, но в рамките на максималната стойност на договора от 66000.00 лева без ДДС.
5.Цените, по които Възложителят ще закупува горивата се определят както следва:
от редовната валидна и официално оповестена единична цена на дребно за деня за съответния вид гориво на бензиностанцията на участника се приспада процентът търговска отстъпка, посочен от участника в ценовата му оферта.
6.Процентът търговска отстъпка, посочен от участника в ценовата му оферта е еднакъв за всички видове горива, които Възложителят ще закупува по тази поръчка и не се влияе от закупеното количество гориво. Процентът търговска отстъпка не може да бъде намаляван за периода на изпълнение на договора.
7.Така посочените цени, по които Възложителят ще закупува горивата включват всички разходи на участника.
8.Доставката на горивата ще се извършва в бензиностанциите на участника, разположени на територията на гр.Варна. Участникът следва да приложи в своята оферта списък с тези бензиностанции.
9.Участникът трябва да осигури възможност за безкасово заплащане на заредените горива, чрез свои фирмени карти, при условията на отложено плащане от Възложителя. В своята оферта, участникът трябва да посочи на кои свои бензиностанции на територията на гр.Варна осигурява такава възможност за безкасово заплащане на заредените горива чрез фирмени карти.
10.Фирмените карти трябва да отчитат и търговската отстъпка, която Възложителят ще ползува при закупуването на горивата.
11.Фирмените карти трябва да бъдат безплатни за Възложителя. Възложителят също така няма да заплаща никакви месечни или други такси за обслужване на картите. Участникът следва да предвиди и да съобрази тези условия в ценовата си оферта.
13.Предвижда се Възложителят да заяви за ползуване 17 бр. карти.
Документацията за участие може да бъде изтеглена в електронен вариант на Интернет страницата на Възложителя: www.ushvarna.com, рубрика „Профил на купувача”. На посочения Интернет адрес ще бъдат публикувани необходимите файлове за попълване – образци – като документи с разширение doc. и xls. За да участвуват в процедурата, лицата трябва да разпечат на хартиен носител документацията за участие. Разясненията по документацията за участие ще бъдат публикувани и на посочения Интернет адрес на Възложителя.
Участниците не дължат такса за участие в конкурса.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Наи-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.ushvarna.com
Офертите се приемат от 24.02.2015г. до 06.03.2015г. включително всеки работен ден от 08,30 до 17,00ч. в “Звеното за административно обслужване” на «УСХ» ЕАД гр.Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” №1

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015