„Доставка чрез покупка на масла, консумативи и резервни части за БМТ (бензино-моторен трион) за нуждите на ТП „ДГС[…]

BG-Велики Преслав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СИДП ДП гр.Шумен, ТП ДГС Преслав, ул.Симеон Велики № 10, За: Дончо Хараланов – механик, тел.: 0879519294, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106Място/места за контакт: ТП ДГС Преслав гр.Велики Преслав, ул.Симеон велики № 10Интернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка чрез покупка на масла, консумативи и резервни части за БМТ (бензино-моторен трион) за нуждите на ТП „ДГС Преслав” за 2015г.”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09211000, 34913000Описание:
Смазочни масла и препарати
Различни видове резервни части

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация към документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП “ДГС Преслав” гр.Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 10

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

– участникът може да е местно или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на лица, което притежава доказателства, че маслата, консумативите и резервните части за БМТ отговарят на български държавни стандарти за качество, български стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски технически одобрения или общи технически спецификации, или еквивалентно, както и разполага с доказателства (сертификат) за техния произход;
– участникът следва да посочи подизпълнителите, ако предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие;
– офертата следва да има срок на валидност минимум 90 дни;
– офертата на всеки участник следва да съдържа предложение за изпълнение на изискванията по тази точка;
– плащането по сключения договор за услуга се извършва само срещу издадена фактура в срок до 30 дни от извършване на услугата; при предаване на услугата се съставя приемо- предавателен протокол, подписан от двете страни;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

разглеждането на офертите ще се извърши на 09.03.2015г. от 15,20ч. в административната сграда на ТП ДГС „Преслав”, на адрес: гр.Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 10; отварянето на офертите е публично и се извършва по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП; участниците следва да представят своята оферта в непрозрачен запечатан плик, със запазена цялост, в който следва да поставят следните документи:
• документи за участие, озаглавени „Образец” №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 както и техническо предложение /Образец № 8/, които могат да бъдат получени на електронен адрес: www.dpshumen.bg – „Профил на купувача” или в деловодството на ТП ДГС „Преслав”, в гр.Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 10, всеки работен ден до 06.03.2015г. вкл. през времето от 8.30ч. до 16.30ч., а в отделен запечатан непрозрачен плик, озаглавен „Предлагана цена”, следва да представят и своето ценово предложение /Образец № 4/;
• документ, доказващ правосубектността на участника- извлечение от интернет страницата на Търговски регистър /ТР/ или удостоверение за актуално правно състояние, издадено от ТР; в деня на отваряне на предложенията, комисията служебно проверява актуалния статус на участника чрез справка в ТР; при участие на юридическо лице, което не е търговец, същото следва да представи удостоверение за актуален правен статус от Окръжния съд по седалището си, както и удостоверение от регистър БУЛСТАТ за ид.№; при участие на физическо лице, същото представя копие на документ за самоличност; при участие на обединение на търговци, участникът следва да представи удостоверение за регистрация, изд. от Регистър БУЛСТАТ; ако участникът е обединение на лица, същият следва да представи задължително препис от учредителния договор, както и да посочи лицето, представляващо обединението и да представи документ за самоличност на представляващия (препис);
• документ за регистрация по ЗДДС /ако участникът е регистриран/;
• списък на приложените документи /Образец № 10/;
• при подписване на договора- свидетелство за съдимост на участника или законните му представители и декларация, съгласно изискванията на чл.101е, ал.2 от ЗОП;
• при участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията по настоящата точка се отнасят за всеки от участниците в обединението; всички документи се представят в заверен от страната препис, като при поискване се представят на комисията и в оригинал; при участие на подизпълнители, същите представят документ, доказващ тяхната правосубектност, съгласно изискванията на настоящата покана и декларация обр.№3; подизпълнителите не могат да представят самостоятелна оферта;
• Разглеждането и класирането на офертите ще се извърши от комисия, назначена от възложителя, която съставя протокол за своята работа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015