Предмет на поръчката е : „Доставка на свързващи елементи за водопроводи от етернит /АЦ/, чугун и стомана ” , съгласно[…]

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и Канализация в ликвидация-ЕООД-Пазарджик, ул.Втори януари №6, За: инж.Д.Мишев GSM: 0882310113, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, Факс: 034 444023Място/места за контакт: Румяна ШановаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik-pz.com.Адрес на профила на купувача: vik-pz.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е : „Доставка на свързващи елементи за водопроводи от етернит /АЦ/, чугун и стомана ” , съгласно условията на Възложителя, подробно описани в документацията за участие.
Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки на:
Свързващи елементи за водопроводи от етернит /АЦ/, чугун и стомана.
Предлаганите свързващи елементи да са от сив чугун и нелегирана стомана с битумно покритие,
Техническата спецификация по артикули е подробно описана и публикувана в профила на купувача на интернет адрес на Възрожителя : www.vik-pz.com.
Заявката ще се извършва с транспорт на изпълнителя, като видовете и количествата на всяка доставка ще се уточняват с текущи заявки на възложителя франко склад на възложителя в гр.Пазарджик ул.”Александър Стамболийски” №115. Начин на образуване на цената в лева без ДДС. Срок на доставка след заявка –съгласно предложението на участника.
Количествата по всяка доставка ще се определят според текущите нужди с писмени заявки на Възложителя през срока на действие на договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44163200Описание:
Тръбни фитинги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Във връзка с аварийният характер на работа на Възложителя, количествата по всяка доставка ще се определят с писмени заявки на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Пазарджик ул.”Ал.Стамболийски” №115

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата да съдържа:
1. Списък на документите съдържащи се в офертата;
2. Данни за лицето, което прави поръчката-административни сведения:
– образец административни сведения;
– образец оферта;
3. Посочване на единен индентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга индентифицираща информация, в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата;
4. Образец декларация за запознаване уславията на поръчката
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47 ал.9 от ЗОП. Наличието на някое от обстоятелствата по чл.47 ал.9 води до отстраняване на участника в процедурата;
6.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, която трябва да съдържа следната информация:
6.1.Техническо описание на изделията от предмета на поръчката подлежащи на изпълнение – посочва се подробно наименованието, вида и техническите параметри-попълнен образец;
6.2.Описание на техническите възможности на участника за осигуравяне на доставките – складова база, транспорт, като посочат и дали са собствени или наети за срок не по – кратък от срока на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Технически характеристики на изделията:

Предлаганите свързващи елементи да са от сив чугун и нелегирана стомана с битумно покритие, за които да се представят:
7.1. Декларация, че предлаганите изделия, предмет на поръчката са от един производител;
7.2. Санитарно разрешително от МЗ или хигиенна оценка за допустим контакт с питейна вода;
7.3. Документи доказващи качеството на предлаганите изделия от чугун и стомана – изпитателни протоколи за хидравлична, механична и химична якост, които ако са на чужд език задължително се придружават с превод на български език;
7.4. Сертификат за съответствие на строителния продукт и декларация на производителя за съответствие на качеството съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяванесъответствието на строителните продукти (НСИСОССП);
7.5. Сертификат / декларация за качеството и произход на суровините;
7.6. Сертификат ISO 9001:2008 на производителя за внедрени системи за качество или еквивалентен сертификат на производителя, преведен на български език – ако производителя е чуждестранно лице;
7.7. Документ, че участника е производител или официален представител на фирмата производител на предлаганите изделия за България със срок не по-малък от срока на действие на договора за изпълнение на поръчката.
8. Документ за гаранционния срок на изделията – оригинал или заверено копие;
9. Каталози, проспекти или други информационни матерали за предлаганите изделия с тяхното описание-при наличие.
10. Образец за изпълнение на поръчката;
11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката –попълнен образец и спецификации;
12. Ценово предложение, изготвено по образеца на Възложителя;
12.1 Предложена цена от участника – сбор от единичните цени за всяка позиция без ДДС;
13. Декларация за приемане клаузите на проекто договора;
14. Парафиран проекто договор- подписан но не попълнен;

Документите следва да бъдат издадени/ заверени не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представяне на офертата или да са в срока на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях.
Всички документи, изискващи подпис, да се подписват от лицето, описано като представляващ участника. Всички ксерокопия на документи да бъдат заверени с надпис “Вярно с оригинала”, подпис на представляващия фирмата и мокър печат.

Участникът да разполага с цялата номенклатура от стоките, описани в спецификацията, в противен случай офертата няма да бъде оценявана.

Офертата се предава на български език.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – цена без ДДС (най-ниска) – 70 т.
К2 – Срок на доставка в дни (най-кратък) – 10 т.
К3 – Гаранционен срок на изделията (най-дълъг) в години – 20 т.
К= К1+К2+К3 =100 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация, спецификация, образци, проект на договор, които са неразделна част от тази покана , могат да се изтеглят от адреса на профила на купувача – “ВиК в ликивдация” гр.Пазарджи: vik-pz.com.
Отваряне на офертите: 24.03.2015г. от 14.00ч. – гр.Пазарджик ул.”Втори януари” №6 залата на IV-ти етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015