Осъществяване на специализиран автобусен превоз на ученици от Община Дулово по следните маршрути: 1. от с.Раздел[…]

BG-Дулово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Дулово, ул. Васил Левски №18, За: д-р Юксел Ахмед, Република България 7650, Дулово, Тел.: 0864 23000, E-mail: dulovokmet@abv.bg, Факс: 0864 23020Място/места за контакт: д-р Юксел АхмедИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dulovo.bg.Адрес на профила на купувача: www.dulovo.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осъществяване на специализиран автобусен превоз на ученици от Община Дулово по следните маршрути: 1. от с.Раздел до ОУ “Христо Смирненски” и СОУ “Васил Левски” гр.Дулово и обратно; 2. от с.Полковник Таслаково до ОУ “Христо Смирненски” и СОУ “Васил Левски” гр.Дулово и обратно; 3. от гр.Дулово през с.Грънчарово, с.Прохлада и с.Скала до с.Секулово ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и обратно. Превозът на ученици ще се извършва всеки учебен ден през 2015г. по упоменатите маршрути и съгласувано часово разписание за учебната година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000Описание:
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

300км. ежедневен пробег за всеки учебен ден.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Дулово

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Специализираният превоз се осъществява с минимум 1 бр. автобус с капацитет над 22 места.
Транспортната услуга да се предлага с изправни превозни средства, отговарящи на изискванията на Наредба № Н-32/16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в съответствие с представената оферта.
По време на работа автобусите да бъдат обозначени с табели съгласно изискванията на Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси.
По време на изпълнение на услугата изпълнителят използва само технически изправни автобуси отговарящи на изискванията на Автобусите да отговарят на Наредба 33/XI. 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България, да притежава лиценз наМинистерството на транспорта на Р.България за автомобилен превоз на пътници и осигурява в автобусите локална вентилация, локално осветление, климатик/климатроник; отопление.
Изпълнителят е длъжен да спазва утвърден от Възложителя маршрут за движение на МПС; да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на движението; да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние; да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден /смяна/, междудневната и междуседмичната почивка съгласно Закона за автомобилните превози; да организира проверката на техническото състояние на автомобилите преди излизане от гаража; да осигурява всички задължителни застраховки на МПС, пътниците и водачите; да спазват санитарно-хигиенни условия за превоз на пътници; да осигуряват комфортност в превозното средство.
Автобусите подлежат на задължителен преглед за проверка на техническата им изправност на всеки 6 месеца, както е предвидено в чл.147, ал.З от Закона за движение по пътищата. Прегледът се извършва по реда, предвиден в НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
Минималната възраст на водачите, осъществяващи превози на пътници, трябва да бъде съобразена с изискванията на чл.87 от ЗАвП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 20.03.2015г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Дулово

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015