„Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове, репеленти и др. за[…]

BG-Дупница

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение Държавно горско стопанство Дупница, ул. Саморанска № 35, За: Десислава Иванова- юрисконсулт, РБългария 2600, Дупница, Тел.: 0701 51380, E-mail: dldupnica@abv.bgМясто/места за контакт: административна сграда на ТПИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/3.Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/3.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове, репеленти и др. за нуждите на ТП ДГС Дупница“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24450000Описание:
Агрохимически продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административната сграда на ТП ДГС Дупница

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че за изпълнител бъде избран участник – обединение на физически и/или юридически лица, преди подписването на договора, обединението – участник в процедурата следва да се регистрира като самостоятелно юридическо лице, което се счита обвързано с офертата, подадена от обединението.
Предложените цени /за всеки артикул поотделно и крайна обща стойност/ в ценовата оферта се посочват в български лева без ДДС. Всички предложени цени остават непроменени за целия период на договора.
При достигане на посочената в обявлението и документацията на обществената поръчка обща прогнозна стойност, договорът се прекратява автоматично и нито една от страните няма да дължи неустойки и/или обезщетения за предсрочно прекратяване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015