Във връзка с изискванията на Наредба № 7/11.10.2002 г. на МОН за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност[…]

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мини Марица-изток ЕАД, ул. Г. Димитров 13, За: Даниел Демирев, Жанета Тенева – по технически въпроси, България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3073/; 0417 83305/3132/, E-mail: ddemireff@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363Място/места за контакт: отдел Търговски, отдел Човешки ресурсиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.marica-iztok.com/bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/bg/public.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Във връзка с изискванията на Наредба № 7/11.10.2002 г. на МОН за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, провеждане на курс за обучение на заварчици и повишаване квалификацията на работници от клоновете на Дружеството: рудник „Трояново-1“, рудник „Трояново-север“, рудник „Трояново-3“ и от Управлението – отдел „Логистика и контрол“, съгласно Технически изисквания и условия за изпълнение на поръчката – Приложение № 1, която може да бъде намерена в профила на купувача, посочен по-горе.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80511000Описание:
Услуги по обучение на персонала

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

75 броя курсисти

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

База на изпълнителя (собствена или наета) на територията на общините Гълъбово или Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към изпълнението: съгласно технически изисквания и условия за изпълнение – Приложение №1, което може да бъде намерено в профила на купувача, посочен по-горе в настоящата публична покана.
2. Участниците да имат опит в обучението по професията “Заварчик”, като за целта представят с офертата си: Копие на лицензия, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение за провеждане на обучение по професията „Заварчик“; Професионално-квалификационна характеристика и утвърдените си учебни планове и програми; График за провеждане на обучението; Списък на преподавателите с посочване на тяхното образование, професионална квалификация и професионален опит в обучението по професията “Заварчик”; Декларация за базата (собствена или наета), включваща описание и местонахождение. Базата да отговаря на изискванията на Наредба № 7/11.10.2002 г. на МОН и на лицензията издадена от НАПОО.
3. Срок за изпълнение на поръчката – 9 (девет) месеца с начало 3 (три) седмици, след подписване на договор.
4. Условия на плащане: по банков път до 30 (тридесет) дни след датата на приключване на всеки курс и издаване на Свидетелство за правоспособност, въз основа на издадена оригинална фактура и двустранно подписан протокол с посочен брой работници преминали курса за придобиване на правоспособност.
5. Не се позволява в офертата на участника да се представя повече от един вариант за изпълнение на поръчката.
6. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост-оригинал или нотариално заверено копие) и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят не сключва договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране на поръчката: собствени средства. Офертата е по образец на Възложителя. В срок до 3 календарни дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, участниците могат да изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея. Въпросите следва да бъдат изпратени на факс: 0417/83363. Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача. С публичното предоставяне на информацията се счита, че всички заинтересовани кандидати и участници са уведомени. Резултатите от работата на комисията ще бъдат публикувани в профила на купувача. Адрес за подаване на оферта: град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” № 13, „Мини Марица-изток” ЕАД, Регистратура на отдел “Търговски”, ет.6, стая 609. Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката. Отварянето на офертите ще се извърши публично на 21.03.2015 г. от 09:30 часа в заседателна зала на Възложителя (административна сграда, партер). На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015