Строителството е свързано с : -Почистване на повърхността от растителна почва ръчно; – Механизирано разкъртване[…]

BG-Якоруда

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Якоруда, ул. Васил Левски №1, За: Емигюл Коренарска, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2312, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628Място/места за контакт: Община ЯкорудаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/..Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/..

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Строителството е свързано с :
-Почистване на повърхността от растителна почва ръчно;
– Механизирано разкъртване асфалтова настилка;
– Подготовка на основата за направа на пътища;
– Рязане на стара асфалтова настилка;
– Асфалтобетон плътна смес за горен пласт;
– Полагане асфалтобетон плътна смес, включително транспорт.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142Описание:
Работи по ремонт на пътища

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема на ремонтните работи ще се извършват на базата на Количествена сметка за всяка обособена позиция и Техническо задание – Образец №13, неразделни части от поканата за участие, публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/, раздел “Профил на купувача” и е неразделна част от Публичната покана. Посочената прогнозна стойност е без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

142417 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Якоруда

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Плик 1: Списък на документите, съдържащи се в офертата (образец № 1); Оферта за участие(образец № 2); Представяне на участника (образец №3); 3.Регистрационни документи на участника: За юридически лица и ЕТ – копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. За физически лица – копие от документа за самоличност;За чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата в която е установен, който се представя в официален превод
Доказателства за икономическо и финансово състояние, както следва:
Участникът да има достъп до собствени финансови ресурси, свободни средства по кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент, в размер не по-малък от 71 208.33 лв. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен. Доказва се със: Удостоверение от банка, доказващо достъп на участника до собствени финансови ресурси. Удостоверението трябва да установява по несъмнен начин, че достъпът до финансовите ресурси не зависи от никакви условия (включително такива, свързани с правилата на банката за отпускане на финансиране). или годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, а именно: декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът ; Участникът, през последните 5 години да е изпълнявал строителство с предмет, подобен на предмета на поръчката;
Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнител – образец № 5; Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец№ 6
Декларация по чл. 47 ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 47 АЛ. 1, 2 и 5 от ЗОП – попълва се образец №7; Декларация за приемане на условията в проекта на договор – образец №8;Участниците следва да представят оригинален документ на гаранция за участие, която е в размер на 1424.16 лева за цялата поръчка. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция /образец 9/. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Якоруда: “Интернешънъл Асет Банк” АД, IBAN – BG91IABG74583301126900, BIC код IABGBGSF Декларация за материали – образец 10;Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – образец 12;Проект на договор – попълнен и парафиран на всяка страница, в който не се попълва цената – образец 13;
Плик 2: Техническа оферта – образец №14;
Плик 3: Ценово предложение за изпълнение на поръчката – образец №15.
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3% от стойността на договора, която може да бъде парична или банкова гаранция /образец 11/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 – Срок за изпълнение на поръчката – с тежест 30 точки
П2 – Гаранционен срок – с тежест 20 точки
П3 – Предлагана цена – с тежест 50 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Община Якоруда предоставя достъп до Приложение към поканата, съдържащо Указания за подаване на офертите и образците на документи на интернет адреса на Възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/, раздел “Профил на купувача” и е неразделна част от Публичната покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015