“Осигуряване на медицинско обслужване на съдиите и съдебните служители на ВАС” Настоящата поръчка е с предмет:[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Върховен административен съд, бул. ” Алексанадър Стамболийски” № 18, За: Красимира Георгиева- гл. експерт ОП, България 1301, София, Тел.: 02 9404387, E-mail: K.Georgieva@sac.justice.bg, Факс: 02 9404286Място/места за контакт: Дирекция “ФАО”Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sac.government.bg.Адрес на профила на купувача: www.sac.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Осигуряване на медицинско обслужване на съдиите и съдебните служители на ВАС”
Настоящата поръчка е с предмет: Избор на изпълнител за абонаментно медицинско обслужване на съдиите и служителите на ВАС,съгласно чл. 294 от Кодекса на труда при изпълнение на чл.293 от Кодекса на труда,съгласно Решение на общото събрание на съдиите и служителите на ВАС за сключване на колективен договор за медицинско обслужване чрез разплащане със средства от фонд “СБКО” за 2015 година.
Срок за изпълнение на поръчката – до една година,считано от датата на сключване на договора или предсрочно при изчерпване на финансовия ресурс на ВАС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85121200Описание:
Консултации и лечение от лекари специалисти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят следва да осигури медицинско обслужване на приблизително 290 съдии и съдебни служители на ВАС като предостави пакет от доболнични медицински услуги,който те ще могат да ползват за перода на изпълнение на договора.
В посочената прогнозна стойност на поръчката не е включен ДДС и/ или други дължими данъци.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

63500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град София и територията на цялата страна

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

* Участникът да предложи пакет от медицински услуги, в които да посочи вида и обема на медицинските прегледи и здравни дейности, които ще осигурява на територията на град София и страната .
Минимални изисквания : осигуряване на прегледи от лекари специалисти – терапевт/кардиолог; лекар-специалист по акушерство и гинекология; мамолог с ехография на млечните жлези; уролог с ехография за мъже; лекар- специалист по неврология; специалист- хирург-ортопед; офтамолог ; дерматолог; клинична лаборатория и други изследвания.
* Участникът да осигури денонощна- 24 часова медицинска помощ в лечебно/и заведение/я – по месторабота и на територията на страната , включително в празничните и почивните дни.
*Участникът да гарантира извършването на посочените медицински дейности и здравни услуги чрез сключени договори с лечебни заведения и/или лекари, които са изпълнители на тези дейности , на абонаментен принцип чрез директен достъп до медицинските специалисти в рамките на договорния период без необходимостта от направление на личния лекар.
*Участникът да разполага/ обезпечава изпълнението на здравните услуги с медицинска апаратура и техника , както и с клинична лаборатория за извършване на изследвания,екипи и преносима техника да извършва медицински прегледи.
*Участникът да притежава автоматизирана система за обработка на данни и поддръжка на електронно здравно досие, в което да се отразяват проведените прегледи на всеки един от работещите във ВАС, стойността на изпълнените здравни услуги и дейности при гарантиране на правата за опазване на тайната относно неговото здравно състояние.
*Участникът през последните 2(две )години преди крайния срок за представяне на офертата трябва да изпълнява медицински услуги или е изпълнил такива по минимум 2(два) договора за „подобни видове медицински услуги”, ”Подобни видове медицински услуги” са изпълняваните услуги по договори за медицинско обслужване на корпоративни клиенти сумарно с подобна численост на персонала на Възложителя (около 300 служители) на територията на град София и страната.
* Специални изисквания : 1. Участникът да може да предоставя медицински прегледи и здравни дейности в общ пакет
„ доболнична помощ”, както и да може да предоставя самостоятелно отделни прегледи и здравни дейности от включените в пакета, които при сключването на договора да се посочат от възложителя.
2. Възложителят си запазва правото да не възложи поръчката в пълен обем и по негова преценка да сключи договор за общ пакет „доболнична помощ” или за определени медицински прегледи и дейности от предложения пакет”доболнична помощ” .
*Участниците да представят:
1. Списък с лечебните заведения/лекарите , които ще извършват прегледите и документ доказващ образование и опит/ документ за регистрация по ЗЛЗ, валиден към момента на подаване на офертата./по образец/
2. Декларация за наличието/ обезпечаването на собствена или наета медицинска апаратура или техника, с която участника ще разполага през време на изпълнение на договора./свободен текст/
3. Документ за обезпечаване на (собствена или наета) медицинска лаборатория/и, придружен с валиден документ за регистрация и със заверено копие на сертификат, издаден в съответствие с Медицински стандарт Клинична лаборатория или еквивалентен.
4. Декларация за осигуряване на 24-часово денонощно медицинско обслужване./свободен текст/
5. Декларация за автоматизираната система за обработка на данни,придружена от описание на системата и образец на хартиен носител на електронно здравно досие./свободен текст/
6.Списък на изпълнени или изпълнявани договори за подобни видове медицински услуги за последните две години преди изтичане на крайния срок за представяне на офертата, с посочване на стойностите,датите и получателите./по образец/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Техническа оценка – с тежест 0,80
2. Икономическа оценка – с тежест 0,20

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На електронната страница на ВАС www.sac.government.bg , секция Профил на купувача е посочена информация за поръчката: Заповед за откриване на процедурата,Техническа спецификация и Документация.
Възложителят ще осъществява кореспонденция с участниците в процедурата само по електронен път на посочените от тях адреси.
Офертите се подават в определения в поканата срок на адреса на ВАС – гр.София -п.к. 1301,бул. ” Александър Стамболийски” № 18,Регистратура- стая 1а,партер.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015