Популяризиране на Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе”, със сключен[…]

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Русе, пл. Свобода 6, За: Детелина Матева – Ръководител проект; Албена Добрева – гл. експерт отдел Обществени поръчки, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 881680; 082 881725, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413Място/места за контакт: Община РусеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ruse-bg.eu/.Адрес на профила на купувача: http://www.ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Популяризиране на Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе”, със сключен Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-5.2.15-0005-СООО1 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.15 “Шанс за щастливо бъдеще“, компонент 2 – “Разкриване на иновативни интегрирани социални услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години” по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, чрез организиране на две конференции, както и подготовката и отпечатването на: брошури – 400 броя, дипляни – 400 броя. Обект на поръчката е и изработването на 2 броя информационни табели /малка и голяма/, както и подготовката и излъчването на 2 репортажа в местни радиа и 2 публикации във вестници.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22462000Описание:
Рекламни печатни материали

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Брошури – 400 бр.
Дипляни – 400 бр.
Информационна табела голяма 1 бр.
Информационна табела малка 1 бр.
Публикации във вестници 2 бр.
Излъчвания в местни радиа 2 бр.
Конференции – 2 бр.
Прогнозната стойност е без вкл. ДДС.
Забележка: Максимална стойност за: брошури- 400 бр. – до 1120,00 лв.без ДДС; дипляни – 400 бр. – до 560,00 лв.без ДДС; информационна табела голяма 1 бр. – до 250,00 лв.без ДДС; информационна табела малка 1 бр. – до 120,00 лв.без ДДС; публикации във вестници 2 бр. – до 240,00 лв.без ДДС; излъчвания в местни радиа 2 бр. – до 480,00 лв.без ДДС; конференции – 2 бр.– до 2000,00 лв.без ДДС;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4770 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всяко лице, което отговаря на предварително обявените условия и изисквания има право да участва в обществената поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП. Участникът следва да има опит в изпълнението на поне една услуга с еднакъв или сходен предмет.
Подготовката, отпечатването, публикуването и излъчването на информационни материали за популяризиране на проекта ще се извърши след предварително одобрение на предложените от изпълнителя проекти. В материалите да се включи кратко описание на целите и дейностите на проекта и информация за възможностите и потенциала на социалните услуги. Датите и мястото на провеждане на конференциите ще се определят от възложителя. Информационните материали да съответстват на изискванията на Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и указанията за прилагане на екологична устойчивост в контекста на ОП РЧР, подробно описани в Приложение № 1.
Приложенията към настоящата покана са достъпни на Интернет адрес: www.ruse-bg-eu.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа:
1. Образец № 1 – Оферта;
2. Списък на приложените документи, подписан и подпечатан;
3. Списък – декларация на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателство за извършената услуга под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; Участниците следва да притежават опит в изпълнението на поне една услуга с еднакъв или сходен предмет през последните три години. Под сходен предмет на поръчката следва да се разбира услуги по провеждане на медийни кампании и/или осигуряване на публикации в медиите и/или услуги за изработване на информационни и/или рекламни материали, организация на събития – пресконференции, представяния или други събития в маркетинга и рекламата.
4. Техническо предложение за изпълнение обекта на обществената поръчка/ Образец №2;
5. Ценово предложение/ Образец №3;
6. Декларация за срок на валидност на офертата/участникът следва да посочи срок на валидност на офертата, който трябва да е не по – малко от 90 дни /деветдесет/ календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти;
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и адресирана до: Община Русе, гр. Русе, пл. “Свобода” 6, Информационен център гише “Обществени поръчки” за обществена поръчка с предмет: Доставка на информационни материали и популяризиране на Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе”.
Отварянето на офертите на участниците ще се проведе на 18.03.2015 г. /срядя/ от 14:00 ч. в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 1, ст. 136, отдел “Обществени поръчки”. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015