Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на проучвателно-проектантски работи на проявил се свлачищен[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция Пътна инфраструктура, бул. Македония № 3, За: Габриела Владкова; инж. Ангел Ходжев, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173219, E-mail: g.d.vladkova@api.bg, Факс: 02 9522563Място/места за контакт: Дирекция ОППО/УПФНКИИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=227.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на проучвателно-проектантски работи на проявил се свлачищен процес на републикански път ІІ-53 „Елена – Сливен – Ямбол“ при км 107+200“, на територията на ОПУ Сливен. Целта на обществената поръчка е извършването на проучвателно – проектантски работи, които да изяснят инженерно – геоложките условия в района на свличането, причините за активизиране и разработване на проект за трайното възстановяване и укрепване на засегнатия пътен участък.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71323000Описание:
Услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения с производствено предназначение

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срока за изпълнение на поръчката е 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора, от които:
– 30 (тридесет) календарни дни за разработване на проектните материали от първи етап – Варианти решения.
– 10 (десет) календарни дни за изготвяне на Технически проект (включително Количествено стойностна сметка).
Срок на валидност на офертите- 90 (деветдесет)дни от датата на подаването им. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора представя документи по чл.101e,aл.2 от ЗОП.
Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, представляваща 5 (пет) на сто от стойността на поръчката без ДДС, която се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец, съгласно образеца на възложителя или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка – централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD;
Изисквания към предмета на поръчката, включително изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците са посочени в Приложение на възложителя с наименование “Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците”, неразделна част от настоящата Публичната покана.
Финансирането на обществената поръчка ще се извърши от бюджета на Аварийна програма за 2015 година на Дирекция “Управление на проекти, финансирани с национални и кредитни инвестиции“ на Агенция „Пътна инфраструктура“,параграф 51-00.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на 20.03.2015 г. от 14:00 часа в зала 701, ет.7 в сградата на АПИ на пл. “Македония” 3. Съгласно чл.68, ал. 3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и включва: 1. Данни за лицето, което прави предложението. 2. Представяне на участник, включващo техническо и ценово предложение, попълнено по образец на Възложителя- Приложение № 2 към настоящата Публична покана. В офертата се посочва срокът на валидност и списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, както и видовете работите от предмета на поръчката, които ще извършват и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. 3. Доказателства за техническите възможности, съгласно “Технически изисквания и спецификации” Приложение № 1 към настоящата Публична покана. Предаване на офертата: Офертата и всички останали док-ти към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като уч-кът следва да постави печат в/у лентата и/или да се подпише.В/у плика трябва да бъде отбелязана сл. инф-я: адрес на Възл-я: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” №3; наименование, адрес, тел., факс и ел. адрес на уч-ка и предмет на поръчката, за к/о се представя офертата.Офертите следва да бъдат представени в Дел. на АПИ до 17:00ч, на датата, посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по ел. път до Прил. към поканата на интернет адрес:http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=227, до изтичането на срока на валидност, посочен в Раздел ІV от наст.покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015