„Основен ремонт и подмяна на покривната хидроизолация[…]

BG-Кюстендил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Кюстендил, пл.Велбъжд №1, За: Десислава Алайкова -Стоева, РБ 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550815, E-mail: ob_porachki@kustendil.bg, Факс: 078 550815Място/места за контакт: Община КюстендилИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kustendil.bg.Адрес на профила на купувача: http://212.122.172.114/imeon_web/frmAOP.aspx.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Основен ремонт и подмяна на покривната хидроизолация на спортен комплекс „Осогово“ гр.Кюстендил“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261900Описание:
Работи по ремонт и поддържане на покриви

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно количествена сметка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

209100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Кюстендил

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да притежава удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи по код от КИД – 43.91. „Покривни работи“ или строежи от Първа група. Чуждестранните участници следва да докажат регистрацията си в някой от професионалните регистри на държавата, в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националното им законодателство.
2. Участникът а да притежава валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка. В случай че срокът на валидност на застраховката изтича преди срока за изпълнение на поръчката, участникът да представи декларация, че ще поднови/удължи срока й до края на споменатия краен срок, а при евентуалното му избиране за изпълнител се задължава да я предостави преди сключване на договора.
3. Участникът да притежава Застраховка по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска ”трудова злополука” за всички работещи на обекта, важаща за целия период на договора.
4. Реализиран минимум 1 (един) обект – изпълнено строителство, сходен с предмета на обществената поръчка през последните 5 (пет) години (считано до датата на представяне на оферти).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок за подаване на офертата: До 17 часа на 23 март 2015 година, в административната сграда на Община Кюстендил, гр.Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1, стая № 10. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Отварянето на офертите ще се проведе на публично заседание на 24.03.2015 г. в 10.00 часа в заседателната зала на Община Кюстендил, гр.Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1, ет.2; На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, където се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015