Обществената поръчка е с предмет: “Абонаментна поддръжка на асансьори”. Абонаментно подържане на монтираните[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ул.Княз Борис І № 124, За: Даниела Бахчеванова, България 1301, София, Тел.: 02 9822313, E-mail: dhbahchevanova.82@mvr.bg, Факс: 02 9813010Място/места за контакт: Дирекция Управление на собствеността и социални дейностиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mvr.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/Chl.14_ZOP/default.htm.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка е с предмет: “Абонаментна поддръжка на асансьори”.
Абонаментно подържане на монтираните асансьори в сгради на структури на МВР на територията на гр. София, съгласно Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА), приета с ПМС № 75/01.04.2003 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50750000Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на асансьори

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество и обем на поръчката – съгласно Приложение № 2 –„Техническа спецификация”, глава І. Списък на асансьори монтирани в структури на МВР на територията на гр. София.

Общата прогнозна стойност – 27 720 лв. без вкл. ДДС., разпределена както следва:
1. Абонаментна такса – до 18 480,00 лв. без ДДС, разпределена по години, както следва:
– 2015 г. – 6 160,00 лв. без ДДС;
– 2016 г. – 9 240,00 лв. без ДДС;
– 2017 г. – 3 080,00 лв. без ДДС.

2. Резервни части за поддържане на асансьорите – до 9 240,00 лв. без ДДС, разпределена по години, както следва:
– 2015 г. – до 3 080,00 лв. без ДДС;
– 2016 г. – до 4 620,00 лв. без ДДС;
– 2017 г. – до 1 540,00 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27720 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

съгласно Приложение № 2 –„Техническа спецификация”, глава І. Списък на асансьори монтирани в структури на МВР на територията на гр. София.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Срок за изпълнение – две години от 01.05.2015 г. до 30.04.2017 г. Ако договорът бъде сключен след 01.05.2015 г. срокът на изпълнение на поръчката е две години от дата на сключването му.
2.Срок на валидност на офертата: 90 дни от датата на отваряне на предложенията.
3. Технически изисквания: съгласно Техническа спецификация – Приложение № 2.
4 .Условия при образуване на цената : 4.1. Участникът да посочи ед. цена в лева без ДДС и обща стойност в лева без и с вкл. ДДС на месечната абонаментната поддръжка на асансьорите (цифром и словом) – съгласно Приложение № 3; 4.2. Участникът да посочи Търговската отстъпка в % (цифром и словом) от цената на дребно на резервните части с вкл. ДДС.
5. Начин на плащане: месечната абонаментна такса и стойността на вложените резервните части за поддръжката на асансьорите се заплаща по банков път по посочена от Изпълнителят сметка в срок до 30 календарни дни от датата на издаване фактурата. Плащането се извършва срещу представяне на оригинална фактура и подписан двустранен протокол за извършените дейности.
Предвижда се гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии за оценка на предложенията
К 1 – оценка на предложената цена за абонаментна такса – с включен ДДС;
К 2 –оценка на предложената отстъпка от цената /на дребно/ на резервните части (%), посочени в Приложение № 3 с включен ДДС;
Тежест на съответния критерий :
К 1 = 90
К 2 = 10

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Финансирането на обществената поръчка се осъществява със средства от бюджета на МВР.
Указания за подготовка на офертата:
1.Участниците да представят в офертата си задължително следните документи:
1.1. Представяне на участника по образец, заедно с приложения към него – Приложение № 1;
1.2. Техническо предложение, включващо и срок за изпълнение, съгласно Техническа спецификация – Приложение № 2;
1.3. Ценова оферта по образец – Приложение № 3;
2. Критерии за оценка – икономически най- изгодна оферта, определена съгласно Методика – Приложение № 4.
Офертата на участника трябва да съдържа най-малко информацията по чл. 101в от ЗОП и горецитираните документи. Офертата да съдържа ясна и изчерпателна информация, в съответствие с техническите изисквания на Възложителя. Ценовото предложение се поставя в плика с офертата. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, електронен адрес и/ или факс. С главни букви се изписва ОФЕРТА и предмета на поръчката за която участва. Офертата и всички изготвени от участника документи се подписват от лицето, което го представлява, или от упълномощено от него лице, с приложено пълномощно с нотариална заверка на подписите.
Всички представени на чужд език документи следва да бъдат преведени на български език. Всички документи трябва да са оригинали или четливи копия, заверени с подпис и свеж печат от участника. Срок и място за представяне на офертата: всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13.00 до 17.00 ч. в деловодството на Д УССД – МВР на адрес – гр. София, ул.”Княз Борис I” № 124, ст. 203 от участника или от негов представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Оферти, които са получени до определения краен срок, се приемат за редовно подадени, а тези получени след изтичане на крайния срок, подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното изпращане. Съгласно чл. 101г, ал.4 от ЗОП, комисията съставя протокол. В един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. На 23.03.2015 г. от 14.00 часа в сградата на Д УССД- МВР, гр. София, ул. “Княз Борис І” №124 ще се отварят подадените оферти от участниците.
Приложения:№1 -Образец на Представяне на участника; № 2- Техническа спецификация;№3- Образец на Ценова оферта; №4 – Методика за определяне на комплексната оценка на офертата;№5 – Образец на Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП; №6 – проект на договор.
Поканата и приложенията свързани с поръчката са посочени на следния интернет адрес: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/Chl.14_ZOP/default.htm.htm

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015