Обслужване от служба по трудова медицина, включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения,[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална агенция за приходите, бул. Княз Ал. Дондуков № 52, За: Димитър Джумалийски – гл. юрисконсулт в отдел Служебни и трудови отношения в дирекция УЧР, Република България 1000, София, Тел.: 02 98593226, E-mail: d.djumalijski@nra.bgМясто/места за контакт: ЦУ на НАП, дирекция Управление на човешките ресурсиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nap.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=2496.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване от служба по трудова медицина, включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и други действащи нормативни актове, на служителите на НАП.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000Описание:
Услуги по трудова медицина

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Броят на служителите на НАП, подлежащи на обслужване от служба по трудова медицина и разпределени по структурни звена на НАП към датата на публичната покана са както следва:
1. Централно управление на НАП – 1140 служители на НАП;
2. ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“ – 172 служители на НАП;
3. ТД на НАП София – 2255 служители на НАП;
4. ТД на НАП Пловдив – 1473 служители на НАП;
5. ТД на НАП Велико Търново – 943 служители на НАП;
6. ТД на НАП Варна – 1265 служители на НАП;
7. ТД на НАП Бургас – 653 служители на НАП;
8. Учебен център на НАП Боровец – 20 служители на НАП;
9. Учебен център на НАП Банкя – 22 служители на НАП;
Броят на служителите подлежащи на обслужване в изпълнение на обществената поръчка, подлежи на изменение по време на действие на договора, за което възложителя уведомява изпълнителя едновременно с изпращане на изравнителни сметки.
Максимално допустимата стойност на поръчката е в размер на 50 000 лева без ДДС или 60 000,00 лева с ДДС.
Средствата за изпълнение на обществената поръчка са осигурени от държавния бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на страната.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в Описание на предмета на поръчката, технически спецификации и изисквания към изпълнението – Приложение № 1 към публичната покана, като изпълнението следва да е съобразено с изискванията на действаща нормативна уредба.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оферти се подават в деловодството на ЦУ на НАП, в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52, до 17.30 ч. на указания в публичната покана срок.Офертите трябва да съдържат следната информация:
• данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон, факс, адрес, представляващ и координатор по изпълнението;
• Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър (когато участникът е бълг. ЮЛ или ЕТ).
Чуждестранните ЮЛ представят данни за регистрацията, съгл. законодателството на държавата, в която участникът е установен, съответно данни за документ за самоличност, когато участникът е ФЛ.Заверено копие на договора за създаване на обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият – когато участникът е обединение, което не е ЮЛ (в случай, че в договора за създаване на обединението не е посочен представляващия), когато участникът е обединение, което не е ЮЛ (неперсонифицирано дружество), образувано съгласно българския ЗЗД.
Когато участникът е ФЛ, представя заверено копие от документ за самоличност.
• техническо предложение (съгл. приложения образец – Приложение № 3), съдържащо посочване на притежаваното от участника удостоверение, издадено на основание чл. 25в, ал. 1 от ЗЗБУТ и срок на валидност на офертата;
• ценово предложение, съгл. приложения образец – Приложение № 4;
• списък на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата с посочване на придобитото образование, вкл. на № и дата на диплома за придобитото образование, както и орган на издаването й и вида на правоотношението със съответния специалист;
• декларация, съдържаща списък на офисите на службата по трудова медицина с посочване на адрес на офисите;
• списък на изпълнените услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години до датата на подаване на офертата, съдържащ информация за стойностите, датите и получателите (към списъка се прилагат удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата);
• Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (съгл. приложения образец – Приложение № 5);
• Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП (съгл. приложения образец – Приложение № 6);
Минималните изисквания към участниците са посочени в раздел ІV и V от Изисквания за участие – Приложение № 2 към Публичната покана.
НАП предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата: 1. Приложение № 1 „Описание на предмета на поръчката, технически спецификации и изисквания към изпълнението“, 2. Приложение № 2 „Изисквания за участие, съдържащо и изискванията към лицата и условията за сключване на договор“; 3. Приложение № 3 „Образец на техническо предложение“,4. Приложение № 4 „Образец на ценово предложение“ , 5. Приложение № 5 „Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с префернциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици“, 6. Приложение № 6 „Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП“, 7. Приложение № 7 „Проект на договор“, на адрес: http://www.nap.bg, раздел “Профил на купувача”, „Публични покани”.
Отварянето на офертите е публично и ще се проведе в 14:00 часа в първия работен ден след изтичане на посочения в настоящатата покана срок за получаване на оферти, в адм. сграда на ЦУ на НАП, бул.”Княз Ал.Дондуков” № 52. Съгласно чл.68 ал.3 от ЗОП на отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015