„Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип „Бобър“-1100л. и ходови колела за контейнери[…]

BG-Годеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Годеч, пл.Свобода №1, За: инж.Ангел Ангелов тел.0729 22213, Р България 2240, Годеч, Тел.: 0729 22300, E-mail: obshtina_godech@abv.bg, Факс: 0729 23513Място/места за контакт: Община ГодечИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.godech.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.godech.bg/arhiv-protzeduri/916-publichna-pokana-009-15-ot-09032015.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип „Бобър“-1100л. и ходови колела за контейнери тип ”Бобър”, кофи за битови отпадъци тип “Мева“ – 110л. и паркови кошчета за нуждите на Община Годеч”
Доставката определена в предмета на поръчката е обособена в позиции , както следва:
Обособена позиция №1 : „Доставка на контейнери тип „Бобър“-1100л. и ходови колела за контейнери тип ”Бобър””;
Обособена позиция № 2 : „Доставка на кофи за битови отпадъци тип “Мева“ – 110л”;
Обособена позиция №3: „Доставка паркови кошчета”
Участниците в процедурата могат да подадът предложение за една или повече от изброените обособени позиции от предмета на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39224340, 34928480Описание:
Кошчета за боклук
Контейнери и кофи за отпадъци и смет

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката обхваща доставка на специализирани метални съдове за битови отпадъци и ходови колела за контейнери тип ”Бобър”, а именно:
1.1. контейнери тип „Бобър”-1100л. – 20 броя
1.2. ходови колела за контейнери тип ”Бобър” – 50 броя
1.3. метални кофи тип „Мева” -110л. – 100 броя
1.4. паркови кошчета – от 30 до 40 л. – 60 броя

Забележка: Бройките са прогнозни и в зависимост от предложената цена могат да се променят до прогнозната стойност на позицията, респективно до общата стойност на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Годеч

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник:
• за когото са налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, и ал. 5 от ЗОП;
• който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;
• който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 101“в“ от ЗОП;
Доставката определена в предмета на поръчката да съответства на техническите характеристики описани в документацията за участие в процедурата.Специализираните съдове за битови отпадъци се доставят до посоченият франко обект в съответствие с предварително подадено заявление от Възложителя в срок за доставка, посочен в техническото предложение на участника, избран за Изпълнител.Изпълнителят ще има задължението да организира разтоварването на съдовете за битови отпадъци според указанията на представители на Възложителя по такъв начин, че да бъде възможно извършването на приемателния оглед на всяка бройка. Приемането се извършва от представител/и/ на Възложителя чрез визуален оглед и проверка на съпътстващите доставката документи /паспорт на изделието , указания за експлоатация и безопасност, удостоверение за качество , гаранционна карта /, за което се подписва приемо- предавателен протокол между страните.

Офертата трябва да съдържа всички изискуеми документи и да бъде изготвена по указанията, дадени от възложителя, като участниците в процедурата следва да представят следните документи и информации в непрозрачен запечатан плик:.1.Представяне на участника ;
2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка чрез публична покана;
3. Доказателства за техническите възможности:
– Списък на доставките, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, а за доставки , които са еднакви или сходни с предмета на поръчката (по образец);
Забележка: Под предмет „сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира доставка на съдове за битови отпадъци
– Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват на действие сходен с предмета на настоящата поръчката.
4. Техническо предложение;
5. Ценово предложение ;
6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП;
7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е приложимо/;
8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор ;
9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника ;
10. Други документи и информация по желание на участника;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Събраните оферти ще бъдат разгледани и оценени от назначена комисия от Възложителя на 20.03.2015г. от 11:00 часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация-Годеч;
Допълнителна информация и достъп до документацията за участие в електронен формат, може да бъде получен на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg/profil-na-kupuvacha;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015