„Изработка, доставка и подмяна на 16 броя смесители Dy 300[…]

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Топлофикация Русе ЕАД, ул. ТЕЦ Изток, За: Виолета Димитрова, Р. България 7009, Русе, Тел.: 082 883334, E-mail: v.dimitrova@toplo-ruse.com, Факс: 082 844068Място/места за контакт: Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toplo-ruse.com.Адрес на профила на купувача: http://www.toplo-ruse.com/actual.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработка, доставка и подмяна на 16 броя смесители Dy 300 за котли №№ 5 и 8 – по техническо задание и чертежи”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44200000, 45259300Описание:
Конструктивни продукти
Строителни работи по ремонт и поддържане на топлоцентрали

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

16 броя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Топлофикация Русе ЕАД, ТЕЦ Изток, гр. Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изискуеми документи
I.1. Копие от регистрация на фирмата или копие от идентификационен код съгласно Чл.23 от Закона за търговския регистър
I.2. Информационен лист
I.3. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност към трети лица
I.4. Декларация, че доставените смесители и вложените материали ще бъдат придружени с удостоверение за качество и произход и декларация за съответствие
I.5. Копие от удостоверения на персонала за квалификационни групи по безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи
I.6. Протокол за направен предварителен оглед
II. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката.
III. Ценово предложение

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Поръчката е делима -доставка и изпълнение
http://www.toplo-ruse.com/obshtestveni-porachki.php
Офертите ще бъдат отворени в 14:00 часа на 24.03.2015, в заседателната зала, намираща се в Административната сграда на дружеството, ет.3

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015