Предметът на обществената поръчка е доставка на канцеларски материали и тонер касети за нуждите на компанията.[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ, бул. Цар Борис III 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 02 4243923; 0889 025544, E-mail: office@ncsip.bg, Факс: 02 4243921Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ncsip.bg.Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е доставка на канцеларски материали и тонер касети за нуждите на компанията. Доставката ще се осъществява за период от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на поръчката. Срокът за изпълнение на всяка отделна заявка за доставка следва да е до 2 работни дни, считано от датата на получаване от Изпълнителя на заявка от Възложителя, изпратена в електронен вид. Стойността на поръчката е до 60 000 лв. без ДДС за целия срок на действие на договора. Предлаганите от участника единични цени на артикулите, посочени в Техническата спецификация, не подлежат на увеличение в рамките на договора. При заявка на артикул, който не е включен в Техническата спецификация към настоящата документация, определеният изпълнител е длъжен да осигури неговата доставка при спазване на посочените в офертата му условия за търговската отстъпка от каталожната цена.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30197000, 30125100Описание:
Дребно офис оборудване
Касети с тонер

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставката на канцеларски материали и тонер касети ще се извършва в съответствие с посочените в Техническата спецификация видове артикули и прогнозни количества за срок от 24 месеца от сключване на договора. Допуска се доставка и на други артикули от каталога на избрания изпълнител като общата стойност на всички извършени по договора доставки следва да бъде в рамките на 60000 лв. без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът в процедурата следва да докаже техническите си възможности чрез представянето на Техническо предложение, което следва да е оформено като Приложение № 1.1 към офертата в свободен текст, в който да се опишат начините за изпълнение дейностите по доставките, съобразени с изискванията на настоящата процедура. Техническото предложение следва да съдържа и кратко представяне на дейността на участника, в което да е включена информация и описание на поне 2 изпълнени доставки, сходни с предмета на поръчката. Към него следва да се приложи актуален каталог на участника или информация за интернет-страницата му, на която каталогът е достъпен в електронен вид.
Участникът следва да е официален вносител на оригинални тонер касети, съгласно техническата спецификация, или да има действащ договор с официален вносител на такива тонер касети за срока на изпълнение на поръчката. Доказателства за изпълнение на изискванията по тази точка следва да бъдат приложени към офертата.
Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на офертите се извършва по критерий „икономически най-изгодна оферта”, като начинът на оценка на офертите е чрез използване на методика за оценка, която съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.
Методиката за оценка на офертите ще бъде приложена по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да бъде променяна, като оценката на офертите ще се извърши въз основа на следните показатели:
П1 – Предложена обща стойност (Тст) – с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка 0,80.
П2 – Предложена търговска отстъпка (Тто) – с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка 0,20.
Изчисляването на тези показатели за всяка от офертите ще се извършва по следния начин:
За П1: Максималния брой точки – 100 точки, получава офертата с предложена най-ниска обща стойност. Общата стойност, посочена в Ценовото предложение, представлява сбор от стойностите, получени като произведение от броя от даден артикул (Прогнозно количество, брой за 24 месеца) и единичната цена (Ед.цена за брой, лв. без ДДС).
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена стойност по формулата: Тстn = (СТmin / СТn) * 100, където:
Тстn е броят точки за офертата на участника n за показателя П1 (Тст);
100 e максималният брой точки за показателя П1 (Тст);
СТmin е най-ниската предложена обща стойност от участник;
СТn е общата стойност, предложена от участника n.
За П2: Максималния брой точки – 100 точки, получава офертата с предложена най-висока търговска отстъпка от каталожната цена на артикулите, които не са включени в Техническата спецификация. Процентът търговска отстъпка се посочва в Ценовото предложение на участника. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-високата предложена търговска отстъпка по формулата: Ттоn = (ТОn / ТОmax) * 100, където:
Ттоn е броят точки за офертата на участника n за показателя П2 (Тто);
100 e максималният брой точки за показателя П2 (Тто);
ТОn е търговската отстъпка, предложена от участника n;
ТОmax е най-високата предложена търговска отстъпка от участник.
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се изчислява по формулата:
КОn = (0,8 х Тстn) + (0,2 х Ттоn), където:
КОn е комплексната оценка на участника n;
0,8 е относителната тежест на показателя П1 (Тст);
Тстn е броят точки за офертата на участника n за показателя П1 (Тст);
0,2 е относителната тежест на показателя П2 (Тто);
Ттоn е броят точки за офертата на участника n за показателя П2 (Тто);
Комплексната оценката се закръглява с точност до два знака след десетичната запетая.
На първо място се класира офертата на участник, получила най-висока комплекна оценка, съгласно методиката за оценка, а останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред, в съответствие със стойността на получената от всяка от тях комплексна оценка.
Участникът, класиран на първо място от комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите, се определя за изпълнител на обществената поръчка.
При еднаква получена комплексна оценка от двама или повече участника се провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до всички документи за участие е осигурен чрез профила на купувача на интернет страницата на възложителя: http://www.ncsip.bg/index.php?id=25 с идентификатор на поръчката ОП-10.
Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 14:00 часа на 20.03.2015 г. в заседателната зала на Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 215, ет. 9. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015