„Обслужване на персонала на РЗОК – Габрово от служба по трудова медицина“, включващо 1. Изпълнение на дейностите[…]

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса, ул. Отец Паисий № 25, За: Стефан Христов, Момчил Недев, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 819525; 066 819541, E-mail: gabrovo@nhif.bg, Факс: 066 819523Място/места за контакт: РЗОК – ГабровоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/472.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Обслужване на персонала на РЗОК – Габрово от служба по трудова медицина“, включващо 1. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от ЗЗБУТ съгласно условията и реда за осъществяване на дейности от СТМ по Наредба № 3 (обн. ДВ бр. 14/2008 г.);
2. Измерване на параметрите на работната среда, включващо:
– осветеност – в работните помещения на административната сграда на РЗОК – Габрово – за 1 бр. точка (при общо 44 броя);
– състояние на съпротивителната защитна заземителна уредба;
– съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба;
3. Преглед при офталмолог;
4. Преглед от терапевт и ЕКГ със заключение;
5. Лабораторно изследване на кръв (ПКК, СУЕ, общ белтък, холестерол, триглицериди, трансаминази, кръвна захар и креатинин);

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000Описание:
Услуги по трудова медицина

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 EUR

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Габрово, ул. Отец Паисий № 25

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в настоящата обществена поръчка може да е всяка СТМ, създадена при условията на чл. 25 (3), т. 2 от ЗЗБУТ, която има право и възможност за обслужване на работещи на територията на гр. Габрово.
2. Участникът следва да е вписан в Регистъра на службите по трудова медицина по чл. 25г(6), съгласно чл. 25в(1) от ЗЗБУТ, който се поддържа на официалната страница на Министерството на здравеопазването;
3. Участникът следва да е регистриран като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни;
4. Участникът следва да е валидно сертифициран като „Орган за контрол” на „фактори на работната среда” в ИА „Българска служба за акредитация”.
В случай, че не притежава такъв сертификат – за дейностите по т. 1 и 2 в раздел І от настоящите указания той следва да представи договор за подизпълнение;
5. Участникът следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си;
6. Участникът следва да представи договор с подизпълнител (в случай, че ползва такъв) – лечебно заведение на територията на гр. Габрово, в което ще бъдат извършени профилактичните прегледи и изследвания по т. 3, 4 и 5 в раздел І от настоящите указания;
7. Всеки участник следва да представи договор с подизпълнител лицензирана лаборатория за измерване на параметрите по т. 2 в раздел ІІ от настоящите указания за офериране в случай, че СТМ няма такава;
8. Участниците следва да разполагат с опит в извършване на услуги от същия характер, какъвто е предмета на настоящата поръчка, което се доказва с представяне на списък по чл. 51 (1) от ЗОП съгласно образец;
9. Участниците следва да разполагат с необходимите за изпълнение на поръчката служители/експерти, което се доказва с представяне на декларации по образец към документацията;
10. Участниците са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея;
11. На основание чл. 59 (5), възложителят не поставя изискване за внасяне на гаранция за участие или за изпълнение;
12. Спрямо участниците трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 47 (1), (2), т. 1, 2, 4 и 5 и (5) от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларация по чл. 47 (9) от ЗОП – Образец № 2.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На посочения интернет адрес и на място в РЗОК.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015