“Избор на изпълнител за разнасяне на храна със собствен автомобилен транспорт до потриотираните лица към отдел[…]

BG-Ихтиман

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ихтиман, ул.Цар Освободител №123, За: Теменужка Янинска – юрисконсулт, Република България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550Място/места за контакт: Община Ихтиман, ул.Цар Освободител №123Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ihtiman-obshtina.com.Адрес на профила на купувача: ihtiman-obshtina.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Избор на изпълнител за разнасяне на храна със собствен автомобилен транспорт до потриотираните лица към отдел “Социален патронаж” на Община Ихтиман”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60000000Описание:
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят следва да предостави услуга, с която да осигури разнасяне на храна до патронираните лица към отдел “Социален патронаж” на Община Ихтиман. Превозването на храната се извършва всеки работен ден по посочен от Възложителя маршрут и съгласуван график.Средствата за поръчката ще бъдат осигурени от общинския бъджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Ихтиман

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да има на разположение за изпълнение на поръчката: най-малко 2 бр.транспортни средства с обществено предназначение: транспортни средства със специално предназначение – автомобили за превоз на храни –/най-малко 1бр. основно и 1бр. резервно/. Доказва се със: Списък /свободен текст/. Заверени копия от Удостоверения за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение – транспортни средства със специално предназначение – автомобили за превоз на храни, издадено от компетентен орган. Удостоверенията да бъдат придружени с документи доказващи собствеността на транспортното средство /талон за регистрация, договор за наем, лизинг и др./ и с валидни към обявената крайна дата за подаване на офертите „Застраховка гражданска отговорност” на транспортните средства, ангажирани в поръчката. Изискването се прилага за всяко транспортно средство.
Списък на изпълнени договори през последните 3 години, считано от последния срок за подаване на оферти с предмет, сходен с предмета на настоящата процедура включително стойностите, дата, място на извършване на услугата, както и дали същата е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания – Участникът да е изпълнил успешно през последните 3 (три) години, считано от последния срок за подаване на оферти, най-малко 1 (един) договор с предмет, сходен с предмета на настоящата процедура. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат разглеждани. Доказва се със: Списък на изпълнени договори през последните 3 години, считано от последния срок за подаване на оферти с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, включително стойностите, дата, място на извършване на услугата, както и дали същата е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания.
За договорите посочени от участника като договори с предмет, подобен с предмета на настоящата процедура задължително се представят и Референции (препоръки) за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка- Образец № 11. При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло и документите за доказване на това изискване се представятсамо от тези участници, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6 ЗОП.
При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съобразно вида и дела на неговото участие, а документите за доказване на изпълнението на минималните изисквания се прилагат и от подизпълнителя. Участникът да представи счетоводен баланс за 2014г. и отчет за приходите и разходите за 2014г. – заверени копия.
За физическите лица – заверено копие на годишните данъчни декларации или еквивалентен документ. В случай, че участникът е регистриран по чл.23 ЗТР и документите са публикувани в търговския регистър, то участниците могат да не ги представят. При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. Участникът да приложи и списък на специалистите ангажирани в поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които участникът следва да представи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 1; 2) Оферта за участие – Образец 2; 3) Документ за регистрация на участника или документ за единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – заверено копие, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/тите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
4) Административни сведения – Образец 3; 5)техническо предложение – Образец 4; 6) ценово предложение – Образец 5; 7) Декларации за липсата на обстоятелствата по: чл. 47, ал. 1, т. 2, 3 и 4, чл.47, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки, чл. 47, ал. 1, т. 1, б.”а”-„е” и чл. 47, ал. 2, т. 2, т.2а, т.4 и т.5 от Закона за обществените поръчки и чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки; Попълва се Образец № 6, Образец № 7 и Образец №8
8)Декларация за използване на подизпълнители при изпълнение на поръчката – Образец 9; 9) Списък на изпълнени договори през последните 3 години, считано от последния срок за подаване на оферти с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, включително стойностите, дата, място на извършване на услугата, както и дали същата е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания – Образец № 11, както и доказателства към списъка: референции /удостоверения препоръки/ ; 10) Списък на специалистите, ангажирани за изпълнение на поръчката – подписва се и се подпечатва;11) Списък – свободен текст на най –малко 2 бр. транспортни средства с обществено предназначение – за превоз на храни ведно със заверени копия от удостоверенията за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение: транспортни средства със специално предназначение – автомобили за превоз на храни, издадено от компетентен орган. Удостоверенията да бъдат придружени с документи доказващи собствеността на транспортните средства /талон за регистрация, договор за наем, лизинг и др./ и с валидна към обявената крайна дата за подаване на офертите „Застраховка гражданска отговорност” на транспортните средства, ангажирани в поръчката.;12)Декларация за приемане условията на проекто-договора – Образец № 13; 13) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Образец № 10; 14) Срок на валидност на офертата – срокът не може да бъде по-кратък от 60 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите (посочва се в техническата оферта); 15) счетоводен баланс за 2014г. и отчет за приходите и разходите за 2014г. –заверени копия.
Дата, час и място на отваране на офертите: 17.03.2015 г. от 10:00ч., ІV ет. в административната сграда на Община Ихтиман, находяща се на ул. “Цар Освободител” №123 гр. Ихтиман.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015