Доставка на лекарства по заявка за нуждите на СБОБАЛ-ВАРНА ЕООД.Срокът на договора е една година.Възложителят[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Специализирана болница по очни болести за активно лечение-Варна ЕООД., г р.Варна, ул. Дойран 15, За: Емилиян Недков Зафиров, Р.България 9002, Варна, Тел.: 052 634096, E-mail: www.eyehospital-varna@mbox.contact.bg, Факс: 052 634096Място/места за контакт: СБОБАЛ-ВАРНА ЕООДИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.eyehospital-varna.com.Адрес на профила на купувача: www.eyehospital-varna.com/index.php/home/profil_na_kupuvacha.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лекарства по заявка за нуждите на СБОБАЛ-ВАРНА ЕООД.Срокът на договора е една година.Възложителят не е задължен да възложи изпълнение за цялата прогнозна стойност, а в зависимост от своите нужди.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33690000Описание:
Разни медикаменти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СБОБАЛ-ВАРНА ЕООД, гр.Варна, ул.Дойран № 15

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І.УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Офертата трябва да съдържа: 1. Пълно наименование на участника, адрес, представляващ/и участника, единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата в която участникът е установен, телефон, факс, GSM, e-mail, необходими за кореспонденция /оригинал по образец „Административни сведения/ 2.Техническа спецификация, на която да са попълнени цените без ДДС, търговското наименование и фирмата производител на всички позиции. Ако има непопълнени цени, търговско наименование или фирма производител, участникът се отстранява; 3.Оферта по образец, в която са попълнени всички реквизити, посочени от Възложителя. При представяне на оферта, която не отговаря на посочените условия, ценовото предложение на участника не се класира. Предложената цена да се формира като сума представляваща сбор от единичните цени по позиции, доставени франко адреса на „СБОБАЛ-Варна” ЕООД, в лева без ДДС, съгласно техническата спецификация; 4.Срок на валидност на офертата: минимум 90 дена; 5.Срок за изпълнение на заявката: не по-вече от 3 часа след приемане на заявката.При спешни случаи или рекламация срокът за изпълнение на заявката е не по-вече от 60 /шестдесет/ минути; 6.Срок на остатъчна годност на лекарствата: не по-малък от 70%; 7.Място за изпълнение: „СБОБАЛ-Варна” ЕООД, гр.Варна, ул.”Дойран” №15; 8.Срок на договора: една година от датата на сключване на договора. ІІ.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА: 1.Лекарствата да бъдат доставяни в оригинална опаковка и ненарушена цялост, с щемпел за срока на годност; 2.Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти съгласно ЗЛПХМ и лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели, съгласно ЗКНВП, валидни за срока на действие на договора /копия заверени от участника/; 3.Участникът да притежава складови помещения подходящи за съхраняване на лекарствени продукти и наркотични вещества за медицински цели; 4.Участникът да притежава транспортни средства за извършване на дейността. 5.Попълнени декларации №№ 1, 2, 3 и 4 /по образец/, че участникът отговаря на изискванията на чл.47 и чл.56 от ЗОП и декларации №№ 5 и 6 /по образец/. ІІІ.ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ: Офертата с приложените документи по раздел І-ви „Условия на възложителя” и раздел ІІ-ри „Изисквания към предмета на поръчката” се представя в запечатан непрозрачен плик с обозначени предмета на поръчката, пълното наименование на участника, точен адрес и телефон, на адрес: гр.Варна, ул.”Дойран”№15, „СБОБАЛ-Варна” ЕООД, ет.2, стая №218.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Публичната покана и изискуемите документи са публикувани в профила на купувача: www.eyehospital-varna.com/index.php/profil_na_kupuvacha.html 2.Не се допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101 „в” от ЗОП и/или на някое от условията и изискванията към предмета на поръчката определени от Възложителя. 3.Назначената от Възложителя комисия ще отвори офертите при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП на 23.03.2014 год. от 10.00 часа в стая № 221 на „СБОБАЛ-Варна“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Дойран“ № 15. 4.Преди подписване на договора Изпълнителя внася гаранция за изпълнение в размер на 2% /1200.00 лв./ или представя оригинал на безусловна, неотменима банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена от българска банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция следва да съдържа текст, че може да бъде усвоена от Възложителя в пълен размер при частично, системно или изцяло неизпълнение на договора. Гаранцията може да бъде внесена в касата на Възложителя или по сметка:Общинска банка АД, клон Варна, IBAN: BG 92 SOMB 9130 1010 4380 01 , BIC: SOMBBGSF.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015