„Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната[…]

BG-гр. Елин Пелин

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ ЕЛИН ПЕЛИН ЕООД, ул.Здравец 15, За: Йонка Игнатова Миланова, България 2100, гр. Елин Пелин, Тел.: 0725 60156, E-mail: mbal_elin_pelin@abv.bgИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mbal-elinpelin.com/.Адрес на профила на купувача: http://mbal-elinpelin.com/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на „МБАЛ –Елин Пелин”ЕООД“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15890000Описание:
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По заявени количества от Възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Елин Пелин, ул. “Здравец”15

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка на място, след заявка от Възложителя на необходимите количества

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията е публикувана в Профила на купувача на Възложителя

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015