„Изготвяне на работен проект за „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа, тротоари[…]

BG-Ракитово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Ракитово, област Пазарджик, община Ракитово, град Ракитово, ул. „Иван Клинчаров” №: 57;, За: Анна Мацанова – младши експерт ДОУ и ОП, Република България 4640, Ракитово, Тел.: 03542 2044, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253Място/места за контакт: град Ракитово, ул. „Иван Клинчаров” №: 57;Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://rakitovo.info.Адрес на профила на купувача: http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02..

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на работен проект за „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа, тротоари и асфалтиране на улица „Тодор Тупаров” в град Ракитово, община Ракитово”.
Общата цел на настоящата поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки е определянето на изпълнител, който да изготви работен проект за „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа, тротоари и асфалтиране на улица „Тодор Тупаров” в град Ракитово, община Ракитово”;
Изготвянето на работен проект, ще допринесе за подобряване технико-експлоатационното състояние, ще създаде условия за безопасно и удобно пътуване. Основната цел на работния проект е реконстукция и рехабилитация на улиеца «Тодор Тупаров» в град Ракитово, чрез изпълнение на комплекс от мероприятия, с които:
ще се усили пътната конструкция;
ще се повишат повърхностните качества на настилката и съответно ще се подобрят и геометричните елементи;
ще се подобри отводняването;
ще се ремонтират банкетите и принадлежностите им;
ще се възстановят и подобрят хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация;
ще се подмени изцяло «В и К» мрежата.

Срокът за изготвяне на работния проект е до 20 (двадесет) работни дни.
Срокът за изготвяне на работния проект, започва да тече след датата на сключване на договора за проектиране и платено от Възложителя и получено при Изпълнителя първоначално (авансово) плащане по договора за проектиране в размер на 50% от дължимото възнаграждение.Срокът включва единствено и само изготвянето на работния проект, без последващите го съгласувателни процедури съгласно българското законодателство.
Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществената поръчка. Участникът ще бъде отстранен от участие, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000Описание:
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Работният проект да е комплектован с всички необх. проектни части съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да съдържа минимум следните, части както следва:
Част: «Обща» – обща характеристика на обекта, в това число теренни и инженерно-геоложки условия, Геодезия – заснемане, както и обосновка за необходимостта от проектиране. Да се даде необх. информация за ситуацията на пътното трасе, елементите на хоризонталните криви и местоположението на съществуващите малки съоръжения, принадлежности на пътя и др.; Да се извърши височинно заснемане на точките от оста на пътя и се изчертае надлъжен профил от който да се видят надлъжните наклони, които да послужат за основа за решаване на повърхностното отводняване на пътя.
Ситуация;
– В ситуация трасето в населеното място да се проектира съгласно «Норми за палниране и проектиране на комуникационно-транпортни системи в населени места».
Надлъжен профил;
Типов напречен профил;
Подробни напречни профили през 20 м.;
Част «Пътна»;
– План за отводняване;
– Трасировъчен план;
– Детайли на елементите на пътното платно;
– Оразмеряване на пътната конструкция;
– Постоянна организация на движението – вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка (ПОД).
– Да се направи оразмеряване на настилката по протежение на цялата дължина.
– Да се предвиди цялостен ремонт на пътната настилка, студено нивелетно и дълбочинно фрезоване, битумна емулсия, изравнителен пласт – неплътен асфалтобетон и износващ пласт – плътен асфалтобетон с дебелини според извършеното оразмеряване на настилката.
– В план и профил пътното платно да се проектира с технически елементи по «Норми за проектиране на пътищата» за проектна скорост 40км/ч. и габарит 6/8м. в населен. място.
Част «Временна организация и безопасност на движението»;
Част «В и К» – характерни чертежи и детайли; Да се предвиди цялостна подмяна на съществуващата «В и К» мрежа.
Част: «План за безопасност и здраве»;
Част: «Пожарна безопасност» – мероприятия, предвидени за осигуряване на пожарна безопасност на обекта;
Част: «Количествено стойностни сметки» – КСС на всички видове строително-монтажни работи.
Проектните части на работния проект да включват:
Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в следните препоръчителни мащаби:
– ситуационно решение – в М 1:500 или М 1:1000;
– планове, разрези – в М 1:50 и М 1:100;
– детайли – в М 1:20, М 1:5 и М 1:1;
– други чертежи – в подходящ мащаб.
Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която да се приложат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;
Изчисления, обосноваващи проектните решения.
Чертежите, да изясняват предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;
Обосновка за функционалното, композиционното решение и избраните материали;
При реализация на предмета на обществената поръчка, Изпълнителя следва да спазва всички релевантни на поръчката, действащи разпоредби на българското законодателство. Между отделните части на проекта следва да има съответствие и съгласуваност. Техническото решение в план да съвпада с регулационния план, а там където е невъзможно с околното застрояване. Да се създаде височинна основа от трайно стабилизирани нивелачни репери и се определят котите в оста на пътя.
Избрания изпълнител следва да заснеме пълни данни за:
Местоположението на отводнителните съоръжения, окопи, бордюри и др.;
Съществуващите Банкети;
Принадлежности на пътя – еластична ограда, направляващи стълбчета, сигнализация и маркировка;
Пътните кръстовища;
Укрепителните съоръжения.
Проектното решение да осигури възстанов. и нормално функционир. на отводнителните съоръжения – водостоци, окопи и регули. При необходим. да се предвиди подобряване, включително изграждане на нови отводнителни съоръжения като се обозначи мястото им върху ситуацията на пътя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Ракитово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

•През последните 3 (три) години, назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил дейности/услуги по изготвяне на технически/работен проект.
Дейностите/услугите по изготвяне на технически/работен проект да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, горното изискване се отнася за обединението като цяло.
Доказва се със: Списък на дейностите/услугите по изготвяне на технически/работен проект (попълва се образец №: 5), изпълнени от участника през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), заедно с доказателство за извършената дейност/услуга.
Доказателството за извършената дейност/услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган – заверено от участника копие, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.
Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.
Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
Ако участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, „Списъка на дейностите/услугите” се попълва само от онези членове в обединението, чрез които обединението доказва изпълнени дейности/услуги по изготвяне на технически/работен проект.
Участникът следва да предложи екип от експерти за изпълнение на поръчката в зависимост от спецификата на обекта и обхвата на задачите за проектиране (Участникът прилага Списък на експертите по образец №: 6, със съответната Декларация за разположение на експерта по образец №: 7, собственоръчно подписана от съответния експерт). Всеки един експерт свързан с изготвянето на съответна част от работния проект, следва да притежава: пълна проектантска правоспособност;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Ако участник или член на обединение или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 ЗОП в хода на избора на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие.
2. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка, участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;
3. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 2 от ЗОП, а именно:
3.1. Ако е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;
3.2. Ако е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;
3.3. Ако е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
3.4. Ако е лишен от правото да упражнява дейности по проектиране, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
4. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка участник който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия;
5.От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят – община Ракитово, публикува в профила на купувача документацията за участие и предоставя пълен достъп по електронен път до нея на интернет адрес: http://rakitovo.info/ раздел: „Профил на купувача”, Под раздел “Публични покани”: http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02
На посоченият интернет адрес, Възложителят ще публикува и писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания. Разясненията се публикуват в профила на купувача най-късно в следващия ден от деня на получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до 3 (три) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите.
6.Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адрес: Област Пазарджик, община Ракитово – гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. „Иван Клинчаров” № 57;
7.Офертите ще бъдат отворени, разгледани и оценени от Комисия на 17.03.2015г. от 10:00 часа на адрес: Област Пазарджик, община Ракитово – гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. „Иван Клинчаров” № 57, Заседателна стая;Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при действията на комисията по отварянето на офертите и съобщаването на ценовите предложения. Присъствието ще се осъществява при спазване на установен режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015