Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци -[…]

BG-гр.Разлог

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Разлог, ул. Стефан Стамболов №1, За: Петранка Ушева, България 2760, гр.Разлог, Тел.: 0747 80095, E-mail: ob_razlog@bcmesta.bg, Факс: 0747 80081Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razlog.bg.Адрес на профила на купувача: http://profil.razlog.bg/out/out.ViewFolder.php?folderid=2&showtree=1.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци – кофи за битови отпадъци тип „Мева“ – 110л.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44616200Описание:
Варели за отпадъци

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката обхваща доставката на специализирани метални съдове за битови отпадъци за нуждите на община Разлог, а именно: метални кофи тип “Мева”-110 л. Максимално разполагаемата стойност на доставката е 38 475,00 лв. без ДДС, която включва доставка (франко Разлог) с включен транспорт до гр. Разлог, ул. “Христо Ботев” №71.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38475 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Разлог

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
2. Оферта (Образец 1).
3.Информация за участника (Образец 2).
4. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (Образец 3) и доказателства за извършената доставка.
5. Техническо предложение (Образец4).
6. Ценово предложение (Образец 5).
7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец 7).
Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: Участникът следва да е изпълнил доставка/и, еднаква/и или сходна/и с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Под еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира дейности по доставка на кофи за битови отпадъци тип “Мева”-110л.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се подава в Информационен център на Община Разлог, който се намира на следния адрес: гр. Разлог 2760, ул. “Шейново” №2.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Документите, които трябва да се съдържат в плика с офертата са разписани в настоящата публична покана. Същата и всички приложения и образци към нея са публикувани на следния сайт: www.razlog.bg
При изготвяне на офертата участниците трябва да спазват разпоредбите на чл.101в от ЗОП.
Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 20.02.2015г. в 10.30 часа в Заседателната зала на Община Разлог.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015