Доставка на реагенти – 60 тона 96% техническа сярна киселина и 30 тона 96% техническа натриева основа за „Химводоочистка”[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЕВН България Топлофикация EАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Румен Богданов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 304015, E-mail: .@evn.bg, Факс: 032 278500Място/места за контакт: отдел Снабдяване, управление на базата и автопаркаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.evn.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/15_TP_093-Reagenti.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на реагенти – 60 тона 96% техническа сярна киселина и 30 тона 96% техническа натриева основа за „Химводоочистка” на ЕВН България Топлофикация ЕАД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24311000Описание:
Химически елементи, неорганични киселини и съединения

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложената документация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно приложената документация , територията на ЕВН България Топлофикация ЕАД

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Общи условия за реда и изискванията за подаване на оферта по обявена публична покана, Търговски условия, Tехническите изисквания, Проект на договор за Поръчка № 093-EP-15-ТЕ-Д-З, с предмет: Доставка на реагенти – 60 тона 96% техническа сярна киселина и 30 тона 96% техническа натриева основа за „Химводоочистка” на ЕВН България Топлофикация ЕАД
2. Преди подписване на договор, определения за изпълнител кандидат е длъжен да предостави документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по Чл.47 ал.1 т.1, издадени от компетентен орган или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията за участие и изискванията на възложителя са посочени в: Общи условия за реда и изискванията за подаване на оферта по обявена публична покана, Търговски условия и Tехническите изисквания за Поръчка № 093-EP-15-ТЕ-Д-З, с предмет: Доставка на реагенти – 60 тона 96% техническа сярна киселина и 30 тона 96% техническа натриева основа за „Химводоочистка” на ЕВН България Топлофикация ЕАД, които са достъпни безплатно на интернет страницата, посочена в настоящото обявление.
Дата, час и място на отваряне на офертите 20.03.2015 г. 10,00 часа, Централа 1, гр. Пловдив, ул.Хр. Данов № 37 ет. 1, стая 105

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015