СМР за изграждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство,[…]

BG-Сливница

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливница, гр.Сливница, пл. Съединение №1, За: Албена Стоилкова, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: albena.stoilkowa@slivnitsa.bg, Факс: 0727 44377Място/места за контакт: гр.СливницаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivnitsa.bg.Адрес на профила на купувача: www.slivnitsa.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

СМР за изграждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство, УПИ II, кв. 102, гр. Сливница по договор за БФП № 63/3/3130917/01.08.2014 г. по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000Описание:
Строителни и монтажни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация и Количествена сметка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

146595 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливница

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за технически възможности и/или квалификация:1.Участниците да имат опит в изграждането на посетителски центрове, рекреационни центрове и/или вертикални планировки (земни работи);2.Участниците да разполагат със следното собствено и/или наето оборудване за изпълнението в срок на обществената поръчка:- 1 комбиниран багер, 1 мини валяк, 1 товарен камион;3.Участниците да разполагат със следните собствени или наети технически лица:-1 ландшафтен архитект, 1 технически ръководител, 1 специалист ЗБУТ, 1 специалист по контрол на качеството в строителството, 1 дърводелец – дървени конструкции; 4.Изисквания към квалификацията на лицата по т.3:- за техническия ръководител – минимум 5 години професионален стаж; за останалите лица – 1 година професионален стаж;Забележка: Под професионален стаж да се разбира стажът, придобит на длъжността, изискуема по настоящата обществена поръчка; 5. Всеки участник следва да притежава сертификати за внедрени системи в областта на строителството:- ISO 9001:2008 – за управление на качеството или еквивалентно;
За доказване на техническите възможности и/или квалификация участниците представят:По т.1 – списък на изградените обекти през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружени от препоръки за добро изпълнение; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;По т.2 – Декларация по образец за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка за строителство; По т.3 – Декларация по образец съдържаща данни за собствените или наетите технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството. В случай, че лицата са наети и декларация свободен текст, че същите ще бъдат на разположение за целия срок на изпълнение на договора, в случай, че участникът бъде избран за изпълнител;По т.5 – Заверено копие на сертификата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложена цена – П1 – 60 т.;
Срок за изпълнение – П2 – 40 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:50

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1.Административни данни за участника – Образец 1; 2. Заявление за участие/Ценово и техническо предложение – Образец 2; 3. Списък – декларация на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на поръчката – Образец 3; 4. Списък – декларация на собствени или наети технически лица – Образец 4; 5. Декларация за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката; 7. Копия от сертификат ISO 9001:2008.
Прогнозната стойност е без ДДС.
Всички копия трябва да бъдат заверени с гриф „вярно с оригинала“, подпечатани и подписани от лицето представляващо юридическото лице – участник.

Всички образци и техническата спецификация могат да бъдат изтеглени от профила на купувача на адрес – www.slivnitsa.bg.

Съдържанието на офертата трябва да бъде поставено в плътен непрозрачен плик, на лицевата страна на който да пише името на поръчката, за която се участва, наименованието на участника, лице за контакти, както и точен адрес за кореспонденция, телефон, факс, ако е наличен, и електронна поща.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015