„Доставка по заявка и гаранционно поддържане на компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на[…]

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Александър Колев, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 321Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/278/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка по заявка и гаранционно поддържане на компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000Описание:
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка по заявка и гаранционно поддържане на компютърни конфигурации, монитори, принтери, многофункционални устройства, скенери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново. Гаранционно поддържане на доставената техника.
Доставките ще се извършват след предварителна заявка, съобразно потребностите на Община Велико Търново.
Общата стойност на договора не трябва да надвишава прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66 000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставките се реализират в съответствие с технич. указания на Възложителя от документацията за участие.
2. При изпълнението на обществената поръчка се съблюдава действащото в страната законодателство, всички нормативни документи, касаещи предмета на поръчката, правилници, нормативи и стандарти в областта на предмета на поръчката, в това число противопожарни,технически и др. норми. По време на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: техниката на безопасност на труда.
3. Участниците задължително представят в Образец № 2 “Техническо предложение” конкретната методология на работа във връзка с изпълнението, конкретните материални и човешки ресурси за изпълнението на доставките; изясняват се подробно техническите параметри на доставяното.
4. В Образец № 2 “Техническо предложение” участникът представя информация относно:
4.1 ангажираност и организация на материалните и човешки ресурси за реализиране на поръчката. Подробно се изяснява системата за работа на участника. Участникът описва организационните си възможности, методи на работа, гарантиращи: ефикасност, бързина, качество на извършването на доставките.
4.2 начин на извършване на доставката. Същият трябва да гарантира своевременност, ефикасност, изпълнение в съответствие с действащото в страната законодателство, качество на извършваната доставката, подходяща за характера и сложността на обекта организация и координация на целия процес по изпълнението. Изясняват се подробно техническите параметри на доставяното.
4.3 В Техническото предложение участникът задължително трябва да включи: дейности по организация и координация на доставката и гаранционното поддържане на доставените артикули, възможности за предоставяне на техника от същия вид за времето до отстраняване на повреда, в т.ч. срокове за извършване на различните ремонти; изготвяне на съпътстващата извършването на доставките и ремонта докумен-я, срок за изпращане на специалист след уведомяване за повреда, който да констатира или отстрани повредата.
При невъзможност за доставка на първоначално оферирани от избрания за изпълнител артикули, същите се подменят с такива с аналогични или по-добри параметри, технически съвместими с наличното оборудване и на цени равни или по-ниски от оферираните за аналогични артикули.
Задължително с Техническото предложение участникът трябва да направи предложенията си по показателите от методиката за икономически най – изгодна оферта/ с изключение на показател Ц „Ценови критерий”/, при спазване на зададените мерни единици.
4.4 Посочване на имената и телефоните на лицата, които ще осъществяват сервизното обслужване.
4.5 Място на изпълнение – доставка до структурите на Община Велико Търново или до указани от представител на възложителя места.
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставки на стоки, обект на настоящата обществена поръчка по вид и количества, съгласно указанията и заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6. Срокът за изпълнение на поръчката – една година след сключване на договор. Ако в рамките на този срок бъде достигнат прага по чл. 14,ал. 4,т.2 от ЗОП – 66 000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лв. без ДДС, заедно с други договори с аналогичен предмет, договорът се прекратява предсрочно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формула за определяне на краен коефициент ”К”

К = Ц х 40 % + V х 20 % + К х 20 % + С х 20 %, където:

Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата от участника цена – определя най-доброто ценово предложение, което да съответства на изискванията на Възложителя за най – ниска цена на компонента, монитора, принтера, многофункционалното устройство или скенера.

Ц = Ц1 х 30 % + Ц2 х 15 % + Ц3 х 25 % + Ц4 х 20 % + Ц5 х 10 %, където:

Ц 1 – подпоказател за предлагана цена за нови компоненти сумарно от т. 1 до т. 10 от техническата спецификация;
Ц 2 – подпоказател за предлагана цена за монитори.
Ц 3 – подпоказател за предлагана цена за принтери сумарно от т.3.1 до т.3.3 от техническата спецификация;
Ц 4 – подпоказател за предлагана цена за многофункционални устройства сумарно от т.4.1 до т.4.2 от техническата спецификация;
Ц 5 – подпоказател за предлагана цена за скенери сумарно от т.5.1 до т.5.2 от техническата спецификация;

V – Срок за изпълнение на заявката, след получаване на възлагателно писмо /в дни/ – максимален брой точки получава участника, който предложи най-кратък срок за изпълнение на заявка /в часове/.

V = V1 х 40 % + V2 х 30 % + V3 х 30 %, където:

V 1 – подпоказател, оценяващ предложен срок за изпълнение на заявка след получаване на възлагателно писмо до сградата на Община Велико Търново;
V 2 – подпоказател, оценяващ предложен срок за изпълнение на заявка след получаване на възлагателно писмо до сгради на територията на град Велико Търново;
V 3 – подпоказател, оценяващ предложен срок за изпълнение на заявка след получаване на възлагателно писмо до сгради извън територията на град Велико Търново;

К – Предлаган срок за гаранционно поддържане /в месеци/

К = К1 х 30 % + К2 х 15 % + К3 х 25 % + К4 х 20 % + К5 х 10 %, където:

К 1 – подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на нова компютърна конфигурация;
К 2 – подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на монитори;
К 3 – подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на принтери;
К 4 – подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на многофункционални устройства;
К 5 – подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на скенери;

Участникът, който се ангажира с най-дълъг срок /в месеци/ във времето, след подписване на приемо-предавателен протокол да отстранява за своя сметка възникнали неизправности, повреди, дефекти, получава най-много точки – 100т.

С – Срок за реакция за извършване на различни ремонти при гаранционно обслужване – максимален брой точки получава участника, който предложи най-кратък срок за реакция за извършване на различни ремонти /в дни/.

Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1 “Критерий за оценка”.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 18.03.2015г.. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 19.03.2015г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето)
Офертата трябва да съдържа най-малко:
1.Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и други данни, съгласно образец: административни сведения;
2.Техническо предложение съгласно образец.
3.Срок на валидност на офертата не по- малък от 2 /два/ месеца,считано от крайния срок за получаване на офертата; 4.Декларация – списък по чл. 51, ал. 1 т. 7 от ЗОП, включваща списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, с посочване на образованието, професионалната квалификация на участника и/или ръководните му служители, включително на лица. Мин. изискв. към т.4: да имат на разположение мин 1 техник, компетентен в поддръжката на компютри и 1 системен оператор, компетентен в поддръжката на компютърна и копирна техника и в асемблирането на компютърни конфигурации.
5.Декларация от участника,че ако бъде избран за изпълнител, доставяните от него продукти ще отговарят на изискванията за енергийна ефективност на стоки, разпространявани на територията на Европейския съюз. Мин. изискв. към т.5: да декларират,че доставяните продукти отговарят на изискванията.
6.Декларация за приемане на условията на проекта на договор.
7.Декларация за наличното техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. Мин. изискв. към т.7: Участниците трябва да разполагат с поне един лек автомобил (собствен или нает), който ще е на разположение във връзка с доставките и сервизната дейност. Уч-те да разполагат с подходящо помещение (собствено/и или наето/и) за осъществяване на ремонтни дейности на техниката, предмет на поръчката.
8.Участниците трябва да предложат срок за гаранционен сервиз на компютърните компоненти /нови/,монитори, принтери, многофункционални устройства и скенери.
9.Представя пълна ценова листа /лева без ДДС/ на предлаганите от участника стоки /компютътни конфигурации,монитори, принтери,многофункционални устройства, скенери и компоненти/.
Ценово предложение следва да съдържа:
– Възнаграждение – по единични цени на видовете компоненти по техническа спецификация
– Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева;
– Срок за плащане: до 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015