„Пране, гладене и поддръжка на болнично постелъчно и операционно бельо и работно облекло на медицинския персонал[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална Многопрофилна Транспортна Болница Цар Борис ІІІ, Бул.Кн.Мария Луиза №108, За: Ивелина Цветкова, България 1233, София, Тел.: 02 9322521, E-mail: ivetobg7@abv.bgМясто/места за контакт: Направление договори,договорни партньори и обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http/nmtb-sofia.eu.Адрес на профила на купувача: http/nmtb-sofia.eu.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Пране, гладене и поддръжка на болнично постелъчно и операционно бельо и работно облекло на медицинския персонал за нуждите на НМТБ “Цар Борис ІІІ”София”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98310000Описание:
Услуги по пране и химическо чистене

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

НМТБ Цар Борис ІІІ гр.София,бул.Кн.Мария Луиза №104-перален сектор

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

9.1.Дейността по прането на бельо включва: получаване, изпиране,дезинфекция, изсушаване, гладене, опаковане и транспорт до болницата.9.2Участникът да може да обработва и бельото замърсено с биологични материали9.3.Допълнителни изисквания9.3.1Услугата да се извършва при спазване изискванията за поточност, след предварителна дезинфекция и с висококачествени перилни и дезинфекционни препарати разрешени от МЗ 9.3.2Поддръжката на болничното постелъчно и операц. бельо и работното облекло на мед.персонал да включва още -Зашиване на разшити шевове, подгъви, копчета и дупки в тъканите- Изчистване на петна с различен произход- Извършване на др.дейности по възстановяване на вида на тъканите и дрехите, които позволяват удължаване на тяхната употреба съгласно предназначението им – Сортиране по отделения9.3.3 Изпраното и изгладено болнично бельо и раб.облекло трябва да бъде опаковано по начин, който не позволява намачкване и замърсяване при транспортирането им да Възложителя9.4Предаването но мръсното бол.бельо и получаването на чистото бол.бельо се извършва с протоколи.9.5Мак.срок за извършване на услугата за всяка партида е до 4 ч, вкл. в почивни и празнични дни.9.6Декларация за перилните препарати дизинфектанти, които ще се ползват при изпълнение на услугата /наименование, фирма производител,съдържание и др./ с приложени към тях сертификати за произход и качество,съответно разрешения за биоциден препарат издадено по реда на глава 4-та, раздел Втори от ЗЗВВХВП от МЗ 9.7Декларация за приемане на условията в проекта на договор – свободен текст10.1Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на об.поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и възложителите, заедно с доказателствата на извършена услуга – удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган,или чрез посочване на публ. регистър,в който е публикувана инф.за доставката мин. 3 бр.уд.от Л.З за бол. помощ10.2Участникът трябва да осигури екип от мин.5 бр. служители, които да обезпечат организацията, изпълнението, контрола и качеството на поръчката. -списък на отговорните и техническите лица /с посочване на имената и заеманата длъжност/,които ще бъдат пряко ангажирани с организацията, изпълнението, контрола и качеството на извършваната услуга, предмет на възлаганата об.поръчка10.3Участникът следва да притежава валидно удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение /обществена пералня за изпиране на болнично бельо, вк. и бельо от инфекциозно отделение/ от РЗИ или еквивалент – представянето на заверено от участника копие на удостоверение за вписване е регистъра на обект с обществено предназначение /об. пералня за изпиране на бол. бельо, вк. и бельо от инфекциозно отделение/ от РЗИ или еквивалент.10.4Участникът да разполага с мин. 2 автомобила, с оборудване,както и с помещение/я в които изпълнява дейностите предмет на настоящата поръчка.декларация свободен текст10.5.Участникът следва да извършва предлаганата услуга предмет на настоящата поръчка качествено и в съответствие с нормативните разпоредби на Наредба № 37/1995 г.за хигиенните изисквания към устройството и експлоатация на об. перални и изисквания на контролния орган РЗИ.- доказва с представянето на 2 бр. протоколи от извършени проверки на участника от РЗИ през 2014 г.10.6 Декларация за техническото оборудване, с което разполага Участника за изпълнение на обществената поръчка, помещение ,пералните машини и съоръжения, с които кандидата разполага за изпълнението на обществената поръчка. Участника следа да разполага с помещение за извършване на услугата на територията на г. София10.7Участникът следва да е въвел и прилага система за управление на качеството, удостоверяваща съответствието на предлаганите услуги със стандарт ISO9001: 2008 или еквивалент с обхват на сертифик съответстващ на предмета на предлаганата поръчка Заверено от участника копие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на предложенията е икономически най-изгодна оферта. Цена 70 точки, техничаски възможности – 30 точки / подробно описани в докумантацията на обществената поръчка /

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик на адреса и до датата посочени в поканата на Възложителя и съдържа:
1. Офертата образец – приложение №2,
2. Документ за регистрация или посочване на единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър ;
3.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП- по предоставен образец приложение № 5
4.Документи доказващи техническите възможностти на участника и изпълнение на изискванията към предмета на поръчката съгласно изискванията на възложителя посочени в глава ІХ и глава X от документацията на поръчката и изискванията за изпълнението на поръчката в настоящата покана .
5.Ценово предложение по предоставен образец № 4 / в отделен запечатан плик/
6.Декларация за обстоятелствата по чл. 33, ал.4 от ЗОП.,когато е приложимо
– образец приложенеие №6
7.Забележка:
При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответствие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
8.Офертата е със срок на валидност 30 дни от датата,която е посочена за дата на получаване на офертата,съгласно условията на процедурата.
9.Начин и срок на плащане е до 60 дни след извършване на услугата.
10.Срока на действие на договора е 12 месеца.
11.Отваряне на подадените оферти на участниците ще се състои на 19.03.2015год. от 15:00 часа в административната сграда на НМТБ Цар Борис ІІІ, бул.Кн.Мария Луиза №108,ет.4, зала №2.
Документацията е достъпна на профила на купувача на интернет страницата на лечебното заведение. При изразено желание същата може да се закупи от направлине “Обществени поръчки” на лечебното заведение, ет.4, ст.16 на стойност 20,00 лева платими на касата на болницата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015