Доставка на стационарен интернет за нуждите на СЗДП ТП[…]

BG-Троян

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СЗДП ТП Държавно горско стопанство Троян, ул.Св.Св. Кирил и Методии20, За: инж.Румен Тановски- заместник директор, Р България 5600, Троян, Тел.: 0888 693809, E-mail: dl_troyan@abv.bg, Факс: 0670 60729Място/места за контакт: ТП ДГС ТроянИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150312AoCv4687845.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на стационарен интернет за нуждите на СЗДП ТП ДГС Троян

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72411000Описание:
Доставчици на интернет услуги (ISP)

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на стационарен интернет за нуждите на СЗДП ТП ДГС Троян. Предоставяне на високоскоростен интернет с неограничен трафик, скорост на download не по-малка от 20 Mbps и скорост на upload не по-малка от 20 Mbps.Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Троян, област Ловеч

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

2.Изисквания към участниците:
2.1. За изпълнението на услугата за „Доставка на стационарен интернет за нуждите на СЗДП ТП ДГС Троян” могат да участват всички кандидати, които отговарят на изискванията на закона и на предварително одобрените в настоящите правила условия.
2.2. Кандидатът за Изпълнител на поръчката трябва да е българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец в Република България и да посочи единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, или копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. В случай, че участникът е обединение от физически или юридически лица, се представя копие на договора за създаване на обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия обединението. Копието трябва да бъде с нотариална заверка на подписите. Ако участникът е вписан в ТР към АВ може да се възползва от правата си по чл.23, ал.4 от ЗТР, като за целта представи декларация в свободен текст.
2.3. Кандидатът да притежава валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията – заверено копие или да посочи публичния регистър, в който може да бъде открита информация за разрешението. /съгласно чл.49,ал.2 от Закона за обществените поръчки/.
2.4. Кандидатът да представи декларации по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП;
2.5. Кандидатът да да представи ценово предложение;
2.6. Кандидатът да представи заверено пълномощно, когато участника се представлява от упълномощено лице.
2.7. В случай, че кандидатът бъде определен за изпълнител, преди сключването на договора да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 , т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя; както и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

За реализиране на поръчката Доставчикът трябва да:
1. Поддържа изградената мрежа до адреса на клиента. За доказателство е необходимо да се посочи описание на връзките и скоростите, както и типа на предоставената за ползване свързаност.
2. Разполага с център за техническа поддръжка и да осигурява непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, (представя се декларация).
3. Разполага с Help Desk система (система за регистриране на инциденти и управление на поддръжката) с регистриране на заявки за инциденти по телефон и чрез е-mail (представя се декларация в свободен текст).
4. Предостави Високоскоростен интернет с неограничен трафик, скорост на download не по-малка от 20 Mbps и скорост на upload не по-малка от 20 Mbps.
5. Предостави реален и статичен IP адрес.
Всички изисквания за изпълнение на поръчката са опоменти в подробности и в документацията към поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация се получава в деловодството на ТП „Държавно горско стопанство Троян ”, гр.Троян, ул.”Св.Св.Кирил и Методий”20 или на сайта на СЗДП: http://www.szdp.bg.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/03/2015