Ремонт на част от ул. “Велико Търново” в гр. Куклен с дължина 285м – от ул. “Ал.Стамболийски” до ул. “Люляк”, включващ[…]

BG-Куклен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Куклен, ул. “Александър Стамболийски” № 43, За: г-н Илхан Кадир – зам. кмет на Община Куклен, инж. Тодор Лозанов – гл. инженер, България 4101, Куклен, Тел.: 03115 2120, E-mail: kmet@kuklen.org, Факс: 03115 2165Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kuklen.org.Адрес на профила на купувача: http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20150312nbZm133175.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонт на част от ул. “Велико Търново” в гр. Куклен с дължина 285м – от ул. “Ал.Стамболийски” до ул. “Люляк”, включващ подмяна на водопровод, подмяна на тротоарни плочи и бордюри и цялостно асфалтиране.156

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000Описание:
Строителни и монтажни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествената сметка, неразделна част от документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

155463 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

част от ул. “Велико Търново” в гр. Куклен с дължина 285м – от ул. “Ал.Стамболийски” до ул. “Люляк”,

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП.
1. Оферта – по образец Приложение № 1 с приложени към нея:
– Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; когато участникът е физическо лице представя копие от документа за самоличност.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения представят еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени – в официален превод на български език.
При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;
– Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и квалифика-ция на участника по чл.51 от ЗОП.
1. Информация за материалната база (технически средства, машини, съоръжения), с която участникът разполага за изпълнение на поръчката – във формата на декларация, подписана и подпечатана с печата на участника;
2. Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър за обекти II група, II категория– във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”;
3. Списък на договори за изпълнение на СМР/СРР за обществени обекти – минимум 3 обекта, на стойност не по-малко от 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС всеки един, изпълнени през последните две години, от които поне 1 сходен с предмета на поръчката (считано от крайния срок за подаване на офертите), с посочване на датите на сключване и приключване на договорите, възложителите, предмета и стойността на договорите – подписан и подпечатан от участника. Списъкът трябва да е придружен от поне три препоръки за добро изпълнение, издадени изрично във връзка с участието в настоящата процедура и подписани от законния представител на съответния възложител – препоръките се приемат само в оригинал или нотариално заверени. В препоръките трябва да е цитиран предмета на съответния договор, за изпълнението на който е издадена.
4. Сертификат за внедрена Система за управление на качеството при участника по стандарт ISO 9001 или еквивалентен – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.
5. Сертификат за внедрена Система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 или еквивалентен – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.
6. Сертификат за внедрена Система за внедрена система за безопасни и здравословни условия на труд за строителна дейност по стандарт OHSAS 18001 или еквивалентен – във формата на фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.
7. Декларация, че при изпълнението на строителните работи Изпълнителят ще спазва изискванията всички приложими нормативни актове.
8. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително мини-мална цена на труда и условията на труд – в случаите по чл. 28, ал. 5;
9. Декларация, че ще бъдат осигурени гаранционни срокове на изпълнените строителни работи, които ще бъдат не по-малки от минималните гаранционни срокове на строителните работи, предвидени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
10. Декларация, че изпълнителят ще влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и ще извършва качествени строителни дейности. Материалите ще се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.
продължава в поле “допълнителна информация”

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за определяне на комплексната оценка и тяхната относителна тежест в комплексната оценка са:
Р1 – Предлагана цена за изпълнение на поръчката – 70 т.;
Р2 – Размер на разходите за непредвидени СМР – 15 т.;
Р3 – Срок за изпълнение на поръчката – 15 т.;
Относителната тежест на показателите се получава, както следва:
1. По показателя „Предлагана цена за изпълнение на поръчката“ (Р1) – изразява се с число до 60 и се изчислява по следната формула:
Р1 = НЦ/ПЦ х 70, където:
НЦ е предложената най-ниска цена от участник в процедурата;
ПЦ е предложената цена от съответния участник;
2. По показателя „Размер на разходите при непредвидени СМР” (Р2) – изразява се с число до 12 и се изчислява по следната формула:
Р2 = НР/ПР х 15, където:
НР е средноаритметичната величина на най-доброто (ниското) предложение за размер на разходите за непредвидени СМР; ПР е средноаритметичната величина на предложението на съответния участник за размер на разходите за непредвидени СМР;
3. По показателя „Срок за изпълнение” (Р3) – изразява се с число до 15 и се изчислява по следния начин: за всеки ден, с които се намалява срокът за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция считано от максималния срок за изпълнение – 40 календарни дни, оценката се увеличава с 0,5 точки.
Комплексната оценка е сбор от оценките по отделните показатели.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Дата на отваряне на офертите: 27.03.2015 год в 08.00 ч. в заседателната зала на Община Куклен

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.2, т.5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец (Образец №4). Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата.
– Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията образци (Образец № 5).
Декларацията се подписва от законния представител / законните представители / на кандидата. Когато кандидатите или участниците са юридически лица, декларирането на обс-тоятелствата , че лицето не е осъдено с влязла в сила присъда и че не е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност, се отнася за лицата посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП.
– Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – попълва се, под-писва се и се подпечатва приложения към документацията образец (Образец №6). Деклараци-ята се подписва от законния представител / законните представители / на кандидата.
Декларацията по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се подписва задължително от всички членове на управителния и/или контролния орган на участника по регистрация, в това число и от лицата временно изпълняващи тази длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на дружеството на участника са юридически лица – декларацията се подписва от техния представител в съответния управи-телен или контролен орган.
– Декларация по чл.6, ал.2 и чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Образец № 7 )
Когато кандидатът в процедура е чуждестранно лице или обединения на такива лица, Декларациите по т.9 – 11 се представят и в официален превод на български език в оригинал или наториално заверено копие;
– Декларация от участникът, че няма да ползва/ще ползва подизпълнител при изпълне-ние на обществената поръчка по образеца приложен към документацията (Образец №8).
– Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива както и дела на участие. Всеки от подизпълнителите трябва да предос-тави необходимите документи съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП.
– Декларация за приемане на условията в проекта на договор – в оригинал, подписана от участника (свободен текст).
2. Техническо предложение, съдържащо Работен проект за организация и изпълнение на строителството, съдържащ минимум следните данни: обяснителна записка и графична част, съдържаща календарен план график на строително-монтажните работи (СМР).
Календарният план-график определя:
– начало на СМР, обвързани със срокове за предаване на строителната площадка
– общо времетраене на СМР
– краен срок за приемане на обекта
– числена заетост на съответните работници и специалисти по изпъленние на съответните СМР
– писмени обяснения към календарния план-график
Обяснителната записка към РПОИС следва да съдържа:
– увод
– обща част
– основни видове СМР
– начин на изпълнение на СМР
– разходи извън СМР
– трудови ресурси
– транспорт и механизация
– охрана на труда
– опазване на околната среда
– гаранции за качество
Кандидатът следва да представи описание на организацията за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството.
3. Ценово предложение.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, трябва да предостави необходимите документи съгласно чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато участникът в про-цедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56 ал.1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП които са на чужд език, се представят и в превод.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/03/2015