Предмет на поръчката: „Разработване на маркетингова стратегия (включваща маркетингово проучване, маркетингов[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Далкия-Варна ЕАД, бул. Янош Хуняди 5, п.к.26, За: Тодор Николов – изп. директор, България 9020, Варна, Тел.: 052 500670, E-mail: tnikolov@dalkia.bg, Факс: 052 458214Място/места за контакт: бул. Янош Хуняди 5, п.к.26Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dalkia.bg/bg/Dalkia-Varna-BG/.Адрес на профила на купувача: http://www.dalkia.bg/bg/2/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „Разработване на маркетингова стратегия (включваща маркетингово проучване, маркетингов анализ и маркетингова стратегия) за реализация на внедрения в производство иновативен процес“ в изпълнение на проект „Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие съгласно ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0579-C0001, с бенефициент “ДАЛКИЯ-ВАРНА” ЕАД”; Обект на обществената поръчка: услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП.Описание на поръчката:
Разработване на маркетингова стратегия (включваща маркетингово проучване, макретингов анализ и маркетингова стратегия) за реализация на внедрения в производство иновативен процес- „Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти”.
Маркетинговата стратегия следва да съдържа:
– Маркетингово проучване;
– Маркетингов анализ;
– Маркетингова стратегия.

Основни данни и резултати, които проучването следва да съдържа:
– Какво мислят настоящите клиенти на предприятието за предлаганите до момента на извършване на проучването услуги?
– Какъв процент от клиентите имат положително отношение към предлаганите услуги и дружеството и какви са причините за това?
– Какъв процент от клиентите имат негативно отношение към предлаганите услуги и дружеството и какви са причините за това?
– Какво би накарало настоящите клиенти да продължат да ползват услугите на Далкия Варна?
– Какво мислят настоящите клиенти за внедряването на новия иновативен процес?
– Какво би привлякло нови клиенти да използват услугите на Далкия Варна пред алтернативните услуги, предлагащи затопляне на помещения и битово-гореща вода?
– Какви маркетингови послания са по-успешни от други в рекламирането и налагането на пазара на иновативния процес?

Стратегията трябва да съдържа информация за:
– По-разумни стратегически и технически решения в процеса на идентифициране и задоволяване на нуждите на клиентите и съответно Далкия Варна ЕАД да се постави в по-конкурентна позиция;
– Да премахне съмнения и несигурности на база на недостатъчна информация за пазара и влияещите му фактори;
– Да предложи ключови насоки, които да ръководят предприятието в налагането на иновацията;
– Да установи към кого точно трябва да са насочени посланията-кой в домакинството е информиран и ползва услугите (спрямо възраст, пол, образование и т.н.);
– Какви средства за информация се използват от групата, към която ще се таргетира;
– Предложения за пакет от рекламни послания и кампании, които биха били най-ефективни за съхраняването на настоящите и добавянето на нови клиенти;
– Как точно да е структурирана услугата на база внедрената иновация;
– Ако се въведе нова диверсифицирана услуга, на каква цена да се предлага;
– Кой я използва в момента и кой би я използвал в бъдеще;
– Как точно да се рекламира, за да се достигне до по-голям процент от пазара.
В Техническото си предложение участниците посочват предложения от тях срок за изплънение, считано от датата на подписване на договора. Предложеният от участниците срок за изплънение не следва да бъде по-кратък от 5 дни и да не надхвърля 20 дни. Предаването на финалния продукт – маркетинговата стратегия да е на хартиен ностиел и във формат. doc. Предаването на финалния продукт се отразява в двустранно подписан приемно-предевателен протокол, съобразно условията посочени в проекта на договор. Място на изпълнение: – “ДАЛКИЯ-ВАРНА” ЕАД, със седалище и адрес: гр. Варна, бул. “Янош Хуняди” 5. Документацията е публикувана и е на разположение на заинтересованите лица в електронен вид в Профила на купувача на официалната страница на Възложителя – „ДАЛКИЯ-ВАРНА” ЕАД .

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79342000Описание:
Маркетингови услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна (максимална) стойност на обществената поръчка, съгласно бюджета на проекта, е в размер на 50 000 лв. без ДДС (петдесет хиляди лева без ДДС).Важно: Предложената от участника цена, не трябва да надвишава общата прогнозна стойност на поръчката. Предлаганите от участниците цени трябва да са в български лева, без ДДС и съответно с включен ДДС, с точност до втори знак /включително/ след десетичната запетая.
В случай, че участник представи ценова оферта с по-високи обща цени от посочената по-горе, неговата оферта няма да бъде разглеждана и същият ще бъде отстранен от участие в поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

“ДАЛКИЯ-ВАРНА” ЕАД, със седалище и адрес: гр. Варна, бул. “Янош Хуняди” 5.

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В обществената поръчка, възлагана по реда на Глава осма „а” от ЗОП чрез публикуване на публична покана в Портала на АОП може да участва вс. бълг. или чуждестранно физ. или юрид. лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в публичната покана и в техническата спецификация.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Във възлаганата обществена поръчка, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка. Всеки участник може да представи само една оферта. Не се приемат варианти на оферти. 1. да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (участниците представят Декларация – Образец №4 приложен към документацията за участие в поръчката, чрез публична покана), като при сключване на договора определеният за Изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП..2. Минимални изисквания за технически възможности на участниците: .2.1. Участникът представя „Списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга”, съгласно Образец №2 приложен към документацията за участие в публичната покана;За доказателство за извършената услуга ще се приеме удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за услугата.Минимални изисквания: Участникът следва да е извършил през последните три години, считано до датата на подаване на оферта за участие в настоящата процедура, доставки и/или услуги еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, без значение от техния обем. За сходни доставки и/или услуги ще се считат изготвянето на маркетингови стратегии за реализиране на иновативни продукти и услуги в организации, доставчици на комунални услуги в сферата на енергетиката.2.2. Участникът представя Декларация – списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка – съдържаща „Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата”- съгласно Образец №3, придружен с автобиография на всеки един от експертите – съгласно Образец № 3.1. и декларация за ангажираност – съгласно Образец №3.2, приложени към документацията за участие в публичната покана;Минимално изискване: Участникът следва да разполага с квалифициран екип за изпълнение на поръчката – лица, експерти, отговорни за изпълнението на поръчката. Участникът трябва да докаже, че има на разположение най-малко:
1.Ръководител на проекта – магистър, специалност Маркетинг (или еквивалентна), притежаващ опит в разработването на маркетингови проучвания, анализи и стратегии за реализиране на иновативни продукти и услуги в организации, доставчици на комунални услуги в сферата на енергетиката.;2. Един експерт – магистър, специалност Маркетинг (или еквивалентна), притежаващ опит в разработването на маркетингови проучвания, анализи и стратегии за реализиране на иновативни продукти и услуги в за компании доставчици комунални услуги в сферата на енергетиката.;3. Един експерт – магистър, специалност Социология (или еквивалентна), притежаващ опит в разработването на маркетингови анализи, стратегии и социлогически проучвания в сферата на енергетиката и комуналните услуги.Важно: – продължава в т. І „Допълнителна информация”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за възлагане е „икономически най-изгодна оферта”, при следните показатели за оценка:
1. Показател: Техническо предложение – Р1, тежест 70т.;
Където,
Р1 = Q1 + Q2
• Q1 – срок за изпълнение – до 30 точки
Срокът за изпълнение се изчислява в календарни дни и може да бъде само цяло число. Участник, предложил срок за изпълнение различен от календарни дни в цяло число ще бъде отстраняван. За срок за изпълнение се счита – срокът от датата на подписване на договора до датата на физическа доставка на маркетинговата стратегия, вклюваща: изготвяне от изпълнителя на маркетингово проучване, маркетингов анализ и маркетингова стратегия, отразени в приемно- предавателния протокол.
По този показател комисията изчислява предложен срок, формиран от предложения най-кратък срок, разделен със срока, предложен от съответния участник, с коефициент на тежест 30 т.
Максимумът от точки следва да получи участникът, предложил най-краткия срок за изпълнение на поръчката.
Комисията оценява всички допуснати участници по следната формула:
Q1 = (Q мин : Q уч. ) х 30, където
Q мин. – най-краткия срок за изпълнение от предложенията на всички участници, предложен за изпълнение на всички дейности по предмета на поръчката, и подписване на приемно –предавателния протокол
Q уч. – предложения срок от участника за изпълнение на всички дейности по предмета на поръчката и подписване на окончателен приемно – предавателен протокол.
Съгласно чл.28, ал.2 от ЗОП възложителят определя следните минимално и максимално допустими стойности на показателя:
Минимален срок 5 (пет) календарни дни; Максимален срок 20 календарни дни.

• Q2 – брой клиенти (сумарно настоящи и потенциални клиенти), анкетирани за нуждите на проучването – до 40 точки
По този показател комисията изчислява по следната формула:
Q 2 = (Q уч. : Q макс.) х 40
където
Q макс. – най-голям сумарен (настоящи и потенциални) брой анкетирани клиенти от предложенията на всички участници.
Q уч. – предложения сумарен (настоящи и потенциални) брой анкетирани клиенти от съответния участник.
Съгласно чл.28, ал.2 от ЗОП възложителят определя следните минимално и максимално допустими стойности на показателя:
Забележка: под анкетирани клиенти се счита сумарния брой на анкетираните настоящи и потенциални клиенти на дружеството. Съотношението на анкетираните потенциални към настоящи клиенти не трябва да надвишава .
Минимален брой настоящи клиенти – 1800; Максимален брой настоящи клиенти – 6000.
Минимален брой потенциални клиенти 1350; Максимален брой потенциални клиенти – 6000.
Дефиниция на настоящи и потенциални клиенти:
Потенциални клиенти са:
1.1.1. Бившите (отказалите се) клиенти, както и
1.1.2. Тези, които притежават (или обитават) апартаменти (или друга недвижима собственост) с техническа възможност за присъединяване към мрежата за пренос и продажба на топлинна енергия на Далкия Варна (в ж.к. Младост, Възраждане и Кайсиева градина), но никога не са ползвали услугите, предлагани от Възложителя (отопление и битово-гореща вода).
1.2. Настоящи клиенти са тези, които към момента на изпълнение предмета на поръчката, ползват услугите, предлагани от Възложителя (отопление и битово-гореща вода).
2. Показател: Предлагана цена – Р2; тежест 30т.;
Където:
Р2 = Р мин. / Р съотв. Х 30
където
Рмин. – най-ниската цена за изпълнение на поръчката
Рсъотв. – предложената цена от съответния участник
3. Комплексната оценка (КО кр.) се изчислява по следната формула:
КО кр. = Р1 + Р2 = максимално 100 точки
Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка участници, без да я променя.
Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО кр.) по гореспоменатия ред, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО кр.)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Т. І.С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Когато участникът е обединение, документите по т.2. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 3. Изисквания към офертите: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов упълномощен представител – поставя се в началото на офертата. 2. Представяне на участника, попълнен съгласно Образец № 1. 3. Административни сведения, съгласно Образец №1.1 – посочване на ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата или някои от документите в нея не са подписани от лицето/ лицата, представляващи участника съгласно търговската му регистрация. Когато участникът е обединение посочената информация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
При участник – обединение се представя копие на договора за създаване на обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 4. Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги (Образец №2);5. Декларация – списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка – съгласно Образец №.3, придружен с автобиография на всеки един от експертите – съгласно Образец № 3.1 и декларация за ангажираност – съгласно Образец №3.2. 6. Декларация по чл.47, ал.1 т.1 и чл.47 ал.5 ЗОП, съгласно Образец №4; 7. Техническо предложение – съгласно Образец № 5. 8. Ценово предложение – съгласно Образец № 6.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Декларация по .6. се представят от всички членове на обединението.
Място за подаване на офертите: Офертите на участниците се представят от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на “ДАЛКИЯ-ВАРНА” ЕАД, със седалище и адрес: гр. Варна, бул. “Янош Хуняди” 5. Възложителят няма да приема за участие и ще връща незабавно оферта, която е постъпила в незапечатан, прозрачен плик или в плик с нарушена цялост, или е постъпила след изтичане на крайния срок за получаване. Върху плика участникът посочва наименование, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес, предмета на поръчката.
Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите на участниците ще бъдат отворени на 23.03.2015 г. от 11,00 часа, в сградата на “ДАЛКИЯ-ВАРНА” ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. “Янош Хуняди” 5. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на „Далкия Варна” ЕАД. Срок на валидност на офертите: 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти съгласно публичната покана, публикувана на Портала за обществени поръчки и на Профила на купувача на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2015