[…]

BG-с. Ковачево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, За: по процедурата – Дияна Желева; по технически въпроси -Мария Желязкова, Р България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662912; 042 662084, E-mail: d.zheleva@tpp2.com, Факс: 042 662912Място/места за контакт: Търговски отдел ; КТОИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tpp2.com.Адрес на профила на купувача: http://www.tpp2.com/invitation/view/id/690.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Монтажни работи на врати и прозорци на склад №6002 и №28

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45421100Описание:
Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Количествена сметка, дадена като Приложение 1 към образеца на оферта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

252000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За доказване на техническите възможности Възложителят изисква от участниците да представят следните документи:
-по чл. 51, ал.1, т.2, от ЗОП-Списък на строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет еднакъв или сходен на предмета на поръчката, включително стойностите, датите и контрагентите, като приложат удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Участниците следва да са изпълнили минимум едно строителство със сходен предмет.
-чл.51, ал.1, т.10, от ЗОП-участниците да представят данни за собствени или наети лица, които ще използват за извършване на строителството.
-чл.51, ал.1, т.13 от ЗОП- сертификат на участника за въведена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 с обхват, покриващ предмета на поръчката.Удостоверява се със заверено копие на сертификата. В случай, че сертификатът е на чужд език, се представя в превод на български.
– чл.51, ал.1, т.13 от ЗОП – Сертификат на участника за въведена система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 с обхват, покриващ предмета на поръчката. Удостоверява се със заверено копие на сертификата. В случай, че сертификатът е на чужд език, се представя в превод на български.
-чл.49, ал.1-участниците да са регистрирани в Централен професионален регистър на строителя.
– участниците задължително прилагат към офертата линеен график за изпълнение на дейностите по количествената сметка, с ясно посочване на всички дейности по КС, времето за изпълнение на всяка една от дейностите (посочено в календарни дни), човекодни и брой хора, които ще участват при изпълнението, като графикът трябва да съответства на срока за изпълнение на поръчката и на декларираните човешки ресурси; график на работната ръка.
-Към ценовото си предложение участниците прилагат количествено-стойностна сметка и анализ на предложените единични цени за всяка от номенклатурните позиции в КСС. Анализните цени да са съобразени с УСН, ТНС или СЕК.
– Участниците задължително извършват оглед на място преди подаване на оферта. В офертата се прилага протокол за извършения оглед по образец на възложителя. Огледът ще се извърши на 10.03.2015 г. от 11:00 часа. За участие в огледа кандидатите задължително изпращат писмо с име и данни за лицето, което ще извърши огледа. Лице за контакт: Мария Желязкова- Технолог СЧ КТО.
-Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП по образец на Възложителя.
Непредставянето на някои от посочените документи или неотговаряне на някои от по-горе описаните изисквания е основание за отстраняване на участника.
-Срок за изпълнение предмета на договора: До четири месеца от датата на предаване на обекта.
-Начин на плащане: до 60 дни срещу подписване на приемо-предавателен протокол и фактура – оригинал, издадена, съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 45б, ал.3 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът на плащането тече от датата на последно представения документ.
Други изисквания:- Не се позволява в офертата на участника да се представя повече от един вариант за изпълнение на поръчката.
-При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост); декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП; декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП; декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. При наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят не сключва договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Адрес за изпращане на офертата:
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, 6265 с. Ковачево,
обл. Стара Загора, Регистратура Обществени поръчки
за Христина Димитрова – Специалист „Търговия”, тел.:042/66 27 17
Офертата следва да се подаде лично или по куриер в запечатан, непрозрачен плик. И в двата случая трябва да бъде получена преди обявения краен срок за получаване. На плика да е изписано – „оферта”, предмет и рег. № на поръчката, име и адрес на участника.
Отваряне на подадените оферти: на 18.03.2015г. в 09:30ч.
За допълнителна информация по технически въпроси:
Мария Желязкова – Технолог СЧ КТО, тел. 042/66-20-84

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015