Доставка на масла, греси, консумативи и съхранение на отпадъчните продукти от тях за нуждите на „Кюстендилска[…]

BG-гр.Кюстендил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

,,Кюстендилска вода” ЕООД, Ул.,,Цар Освободител” 15, За: Николай Кирилов- юрисконсулт, България 2500, гр.Кюстендил, Тел.: 078 552371, E-mail: office@kyustendilskavoda.com, Факс: 078 552372Място/места за контакт: Гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” 15Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kyustendilskavoda.com.Адрес на профила на купувача: www.kyustendilskavoda.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на масла, греси, консумативи и съхранение на отпадъчните продукти от тях за нуждите на „Кюстендилска вода”ЕООД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09211000Описание:
Смазочни масла и препарати

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ще бъде съобразено с нуждите на Възложителя през периода на действие на договора.
Срокът на действие на настоящата поръчка се определя на една година, което ще се отрази в договора с изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко склада на дружеството

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи съдържащи се в офертата:
1.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК),съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно лице, документът се представя в официален превод. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат и удостоверения за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие).
Чуждестранните юридически лица прилагат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.
Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и, документът за регистрация, респ. ЕИК, се представя за всеки от подизпълнителите.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице документите за регистрация и/или ЕИК се представят за всеки от участниците в обединението. При участници обединения- документ (договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението и в който задължително е посочен представляващ (само когато участникът е обединение, което не е юридическо лице)- оригинал или нотариално заверено копие.
2.Пълномощно на лицето подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника). При участници- обединения, които не са юридически лица, в случай, че офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в документа за създаване на обединението, към офертата се представят нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които те упълномощават това лице да подаде офертата и да попълни и подпише документите, общи за обединението.
3. Попълнено Приложение №2- образец Оферта- без попълване и прилагане на проекто-договора.
4.Технически спецификации на предлаганите изделия от производителя. Информационни листи за безопасност.
5. Сертификат ISO 9001 на производителя.
6.Документ за възможност за съхранение на отпадъчните продукти от масла, греси и консумативи или декларация от управител.
6.Друга допълнителна информация по желание на Участника.
* Документите следва да бъдат издадени/заверени не по-рано от 3(три) месеца преди датата на представяне на офертата или да са в срока на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях. Когато документите са ксерокопия, следва да бъдат заверени от участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка е „Най-ниска цена” впредвид посочените единични цени, като общата цена ще се формира от сбора на единичните цени за всички артикули.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:
www.kyustendilskavda.com
Офертата, съобразена с техническата спецификация- приложение № 1, е необходимо да бъде изготвена по образец- Приложение № 2.Възложителят предоставя пълен достъп до публичната покана и документацията за участие в раздел „Профил на купувача”и на посочения по-горе интернет адрес. Документацията за участие е безплатна.
Офертата е необходимо да съдържа посочен срок на валидност- 90 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. Офертата се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се представят в официален превод на български език, а останалите изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи на Република България за извършване на официални преводи. Всички документи в офертата на участника следва да бъдат попълнени без корекции, подпечатани и подписани от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация или от упълномощено от тях лице. Приложените копия на документи да бъдат заверени за вярност/гриф „вярно с оригинала”, подпис и свеж печат на участника при наличие на такъв/, заверява се всяка страница. Оферта, която е непълна и/или не отговаря на изискванията на възложителя не подлежи на разглеждане и оценка. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, свойте оферти всеки работен ден от 08,00ч.-16,00ч. и от 08,00ч. до14,00ч. на 19.03.2015г., включително в деловодството на Дружествотона адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител” № 15. Офертите се представят в запечатан и непрозрачен плик с надпис- предмета на поръчката, наименование на оферента с посочени адрес, телефон, по възможност факс и e-mail.
Не се приемат и незабавно се връщат оферти, които са получени след изтичането на крайния срок за подаването им, както и такива , които са в незапечатан или скъсан плик.
Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
Отварянето на Офертите ще се извърши на 20.03.2015г. от 14,00ч. в Заседателната зала на „Кюстендилска вода”ЕООД, гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител”№ 15.
Участникът избран за изпълнител ще бъде уведомен и поканен за сключване на договор. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47,ал.1, т.1 от ЗОП, както и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 освен в случайте, когато поръчката се възлага от Възложител по чл.7, т.2.
„Кюстендилска вода”ЕООД публикува Протокола на Комисията в „Профила на купувача” при условията на чл.22 б, ал.3. Възложителят предоставя копие от протокола за оценка и класиране на офертите, по електронен път, при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис- ЗЕДЕП, съобразно чл.58 а, ал.2 от ЗОП и чл.43 от ППЗОП.
Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:
-лично- срещу подпис
-чрез куриерска служба
-по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис
– чрез комбинация от тези средства

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015