Застраховка на недвижими имоти – публична държавна собственост,[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски №3, За: Станимир Янчев, България 1606, София, Тел.: 02 9225235, E-mail: stanimiryanchev@vma.bg, Факс: 02 9520120Място/места за контакт: бул. Св.Георги Софийски № 3, ет.2, стая 18Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Застраховка на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на ВМА

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000Описание:
Застрахователни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация – Приложение №1, публикувано на официалния сайт на Възложителя: www.vma.bg

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Военномедицинска академия

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП :
1.Списък на представените документи и информация, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата.
2.Представяне на участника /Административни сведения – по образец /Приложение №5/.
3.Попълнена оферта за участие по образец /Приложение №2/.
4.Попълнено Техническо предложение по образец /Приложение №3/.
5.Попълнено Ценово предложение по образец /Приложение №4/.
6.Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. За участник физическо лице – копие от документа за самоличност. При участие на обединение се представя копие на договора за обединението, а когато в него не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението- и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
7. Заверено копие от лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от “Комисията по финансов надзор”, валиден към момента на подаване на офертата
8. Образец на Застрахователен договор /застрахователна полица/ с общи условия, съобразени с техническата спецификация /Приложение №1/
9. Техническа спецификация /Приложение №1/
10. Справка за заведените сгради във Военномедицинска академия към 31.12.2014г. /Приложение №6/
11. Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП по образец /Приложение № 7/
12. Декларация по чл. 55, ал. 5 и чл. 56 ал. 1, т. 8 от ЗОП по образец /Приложение № 8/
13. Декларация за съгласие от подизпълнител по образец /Приложение № 9/
14. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП по образец /Приложение № 10/
15. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 6 от ЗОП по образец /Приложение № 11/
16. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец /Приложение № 12/
Забележка : Всички образци на документите са качени в сайта на ВМА – Профил на купувача /www.vma.bg/
Срок на застраховката -12 месеца . Срок на валидност на офертата – 60 календарни дни от датата на нейното представяне.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от негов упълномощен представител,лично или по пощата с препоръчано писмо с обратан разписка.Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция,телефон,факс и електронен адрес.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана е публикувана на интернет-страницатана АОП и на интернет адрес www.vma.bg , раздел “Профил на купувача”. Офертите трябва да отговарят на изискването на чл. 101в от ЗОП. Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на ВМА, гр. София, бул. „Г.Софийски” №3. Образци на документите са качени на сайта на ВМА. Офертите не подлежат на отваряне в деловодството.Офертите да се представят в деловодството на ВМА, София, бул.”Св.Георги Софийски” №3, етаж 2, в срок до 15,00 часа на 18.03.2015г. Офертата да се представи в запечатан, непрозрачен плик.
Офертите се отварят на 19.03.2015г. от 10:00 часа в Централнта сграда на ВМА-гр. София, етаж 1,зала 10, на адрес: гр. София 1606, бул. „Св. Георги Софийски” №3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015