ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ СЪГЛАСНО НАРЕДБА №16-1594 ОТ[…]

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Русе, пл. Свобода, 6, За: Никола Кибритев – тел. 0882935722 и 082520529; Моника Петрова – младши експерт, отдел Обществени поръчки, тел.: 082 881 710, България 7000, Русе, Тел.: 082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 506649Място/места за контакт: Община РусеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ruse-bg.eu.Адрес на профила на купувача: http://www.ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ СЪГЛАСНО НАРЕДБА №16-1594 ОТ 13.11.2013 Г. ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71700000Описание:
Услуги по наблюдение и контрол

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимално допустимата стойност на настоящата поръчка е – 66 000,00 (шестдесет и шест хиляди) лв. без ДДС (79 200 (седемдесет и девет хиляди и двеста) лв. с ДДС).
Срок на изпълнение – Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2015 г. и започва да тече от датата на сключване на договора с избрания Изпълнител.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Квалификационни изисквания: Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл.23, ал.1 от ЗЕЕ и да са вписани в регистъра по чл.23а, ал.1 ЗЕЕ или еквивалентен регистър.Участникът следва да разполага с екип от правоспособни специалисти по следните части: Топлотехника; Архитектура или Конструкции; Електро. Участникът трябва да разполага и да представи:• Справка-декларация на физическите лица, които имат необходимите познания и умения за обследване за енергийна ефективност, придружен от автобиографии на съответните лица;• Списък-декларация (в свободен текст) на техническите средства съгласно чл. 23 от ЗЕЕ, подписан от участника.При участник чуждестранно физическо или юридическо лице се представят еквивалентни документи в зависимост от държавата, в която са установени.Участникът трябва да е изпълнил поне една услуга, сходна или еднаква с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.Участникът трябва да представи списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Участникът следва да разполага с екип от ключови експерти, както следва:
КЕ1 Инженер Топлотехник – висше образование, образователно квалификационна степен „Магистър“; минимум 5 г. професионален опит по специалността; КЕ 2 Строителен инженер или Архитект – висше образование, образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност ПГС/ССС или Архитектура; минимум 5 г. професионален опит по специалността; КЕ 3 Електроинженер – висше образование, образователно квалификационна степен „Магистър“, електроинженер; минимум 5 г. професионален опит по специалността. Всички ключови експерти трябва да притежават удостоверение за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по чл. 23, ал. 1 от ЗЕЕ в акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, висши технически училища или в Конфедерация Швейцария.
Забележка:
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията се отнасят общо за лицата, включени в обединението, като документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.
Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за поръчката.

Икономически изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предлагана цена (ПЦ) – 30т.
2.Методология и организация за изпълнение на поръчката (ПМ) – 70 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на посочения адрес на възложителя, както и друго:
Възложителят извършва плащанията за изпълнените дейности от договора, съгласно приетата от него оферта на Изпълнителя, представляваща неразделна част от настоящия договор и съгласно РЗП на възложените за обследване обекти, както следва:
Авансово плащане – в размер на 35% от стойността за извършване на обследването за енергийна ефективност на възложената/е жилищна/и сграда/и; Окончателно плащане – в размер на 65% от стойността за извършване на обследването за енергийна ефективност на възложената/е жилищна/и сграда/и. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Съответната фактура се издава в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на заверка от оторизиран представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на представените документи. Съответната фактура трябва да бъде издадена на Сдружението на собствениците, за което се извършваобследване.
Изискванията за качество са подробно описани в Документацията за участие, която е достъпна в официалния сайт на Възложителя, в раздел Профил на купувача.
Съдържание на офертите:
Всяка оферта задължително трябва да съдържа следните документи и когато е приложимо те да са попълнени в съответните образци предоставени от Възложителя:
• Списък на приложените документи;
• Данни за лицето, което прави предложението: посочване на ЕИК, управляващо лице, координати за връзка, телефон, факс, адрес и лице определено за координатор по изпълнението;
• Оферта (Образец 1);
• Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката (Образец 2);
• Ценово предложение /ценовото предложение на участника не трябва да надхвърля прогнозната стойност на поръчката/ – (Образец 3);
• Справка-декларация, съдържаща списък на услугите с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката (Образец 4);
• Справка-декларация, съдържаща списък на правоспособните лица и ключови експерти в екипа за изпълнение предмета на поръчката (Образец 5);
• Списък-декларация (в свободен текст) на техническите средства съгласно чл. 23 от ЗЕЕ, подписан от участника;
• Автобиография на предложените експерти (Образец 6);
• Декларация за използване на подизпълнител/и (Образец 7);
• Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в поръчката (Образец 8).
Когато определен документ не е приложим, то това се посочва в списъка на приложените документи като се изписва „неприложимо“ и съответният документ не се прилага към офертата на участника.

Офертата се депозира в „Център за информационно и административно обслужване”, в сградата на Община Русе на адрес град Русе, пл. Свобода №6. Образците към настоящата поръчка са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача – http://www.ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail, описание на поръчката, съгласно раздел ІІ от настоящата публична покана. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф „вярно с оригинала”, печат и подпис на лицето, представляващо участника. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което следва да се приложи нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.
• Срокът за подаване на офертите е ……………………….
• Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни.

Отваренето и разглеждането на офертите ще се проведе на публично заседание на 18.03.2015 г. в 15 ч. в сградата на Община Русе с адрес пл. Свобода 6, ет.1, в стая 136.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015