Денонощтна физическа охрана на имот публична държавна собственост, находящ се в гр. Банкя, м. Купен дол, ул. Калиманци[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация на Област София – град, РБългария, ПК 1301, Обл. София, гр. София, р-н Триадица, ул. Алабин № 22, За: Владо Халачев, България 1301, София, Тел.: 02 9265/120/, E-mail: v.halachev@sf.government.bg, Факс: 02 9265/166/Място/места за контакт: РБългария, ПК 1301, Обл. София, гр. София, р-н Триадица, ул. Алабин № 22Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sfoblast.government.bg.Адрес на профила на купувача: www.sfoblast.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Денонощтна физическа охрана на имот публична държавна собственост, находящ се в гр. Банкя, м. Купен дол, ул. Калиманци № 33

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

70000000 (QB29) , 79000000 (QB29) Описание:
Услуги, свързани с недвижими имоти
(За право, свързано с недвижими имоти
)
Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
(За право, свързано с недвижими имоти
)

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осъществяване на 24 часова физическа охрана на имот публична държавна собственост, чрез недопускане на външни лица, осъществявана от служители на изпълнителя чрез поставяне на необходимия брой постове, но не по-малко от 1 /един/ пост в светлата част на деня ие не по-малко от 2 /два/ поста през нощта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Банкя, м. Купен дол, ул. Калиманци № 33

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатът да притежава валиден лиценз за охранителна дейност, съгласно закона за частна охранителна дейност /ЗЧОД/. Кандидатът да разполага съ собствен квалифициран и нает по трудов договор персонал за извършване на невъоръжена охрана. Невъоръжената охрана да са пълнолетни, дееспособни лица, с образование не по-ниско от основно. Неосъждани.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Кц- предложена цена – 60% тежест, Ктп – технически показател – 40% тежест. КО /комплексна оценка/ = Кцх0,60+Ктпх0,40

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015