“Дейности по комплексно обслужване на работниците и служителите в Община Пловдив и звената на общинска бюджетна[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Елена Янева – юрисконсулт в дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 656760Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150218lZBG928647.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Дейности по комплексно обслужване на работниците и служителите в Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка от служба по трудова медицина”. Предметът се реализира при спазване на изиискванията на чл.25 и 25а от Закона за здравословни и безопани условия на труд, изм. в ДВ. бр. 27 от 25.03.2014г. /ЗЗБУТ/ , Наредба № 3/25..01.2008г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, издадена от Министерството на здравеопзаването и Министерството на труда и социалната политика, обн. в ДВ. бр. 14 от 12.02.2008г и Наредба № 5 от 11.05.1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000Описание:
Услуги по трудова медицина

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата, предмет на настоящия договор, включва комплексно обслужване на работниците и служителите в Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка от служба по трудова медицина“ – прогнозен брой 3000 /три хиляди/ души.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дейностите по комплексното обслужване на работниците и служителите в Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка от служба по трудова медицина включват всички дейности, които са подробно описани в техническата спецификация, неразделна част от публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 17:15

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената от участника оферта трябва да съдържа:
1. Списък на приложените документи (свободен текст, оригинал);
2.Документи за легитимация (копия):
– за юридическите лица- копие от документ за регистрация или посочване на ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР.
– за физическите лица – копие от документ за самоличност.
– за чуждестранните юридически или физически лица – документ за регистрация/ самоличност, издаден от компетентен орган на държавата, в която са установени.
3. За участници обединения- копие на договора/споразумението за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
4.Заверено копие на актуално удостоверение от Комисията за защита на лични данни за администратор на лични данни, вписано в регистъра.
5. Декларация за участие на подизпълнители, съдържаща информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по образец).
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларация за съгласие за участие като подизпълнител, която се представя в офертата. (по образец)
6.Ценово предложение – образец
7.Техническо предложение – образец
Всички копия на документи следва да бъдат заверени с гриф “вярно с оригинала” и с подпис и печат на представляващия.
Съгласно чл.101в, ал.2 от ЗОП, офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва: име на участника, предмета на поръчката, номера на публичната покана, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Публичната покана и образците на документи към нея могат да бъдат изтеглени от профила на купувача на възложителя: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150218lZBG928647.
При сключване на договора определеният за изпълнител участник следва да представи документи (в оригинал или нотариално заверени копия) от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (в оригинал) . При сключване на договора Участникът представя задължително и гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява и освобождава при условията и сроковете на проекта на договор. Договорът с предмет: “Дейности по комплексно обслужване на работниците и служителите в Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка от служба по трудова медицина” ще бъде сключен с участника, предложил най-ниска цена. Срокът на договора, който ще бъде сключен с участника, определен за изпълнител, ще бъде 1 /една/ година, и влиза в сила от датата на подписването му от двете страни, но не по-рано от 08.05.2015г.
Срок на валидност на офертата – 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Отварянето на офертите ще се извърши на 11.03.2015 г. в гр.Пловдив, пл.”Стефан Стамболов” 1, етаж 3, стая 36 от 10:00.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015