Доставка на хипоидни конусни зъбни двойки „корона и пиньон”, комплект с лагери, фланeц, втулки, уплътнения и семеринги[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура, бул. Княгиня Мария Луиза № 110, За: Снежа Величкова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9323322, E-mail: s_velitchkova@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663Място/места за контакт: отдел Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rail-infra.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/публични/2015/03/12/2015-пп-028-доставка-на-4-(четири)-броя-хипоидни-конусни-зъбни-двойки-корона-и-пиньон/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хипоидни конусни зъбни двойки „корона и пиньон”, комплект с лагери, фланeц, втулки, уплътнения и семеринги на пиньона, за релсова самоходна машина тип СМТ-180

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34631000Описание:
Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 4 (четири) броя хипоидни конусни зъбни двойки „корона и пиньон”, комплект с лагери, фланeц, втулки, уплътнения и семеринги на пиньона, за релсова самоходна машина тип СМТ-180

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място за доставка:Доставката на зъбните двойки е франко адрес на Изпълнитела на територията на Република България.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към участниците са подробно изписани в приложенията към публичната покана и са достъпни на профила на купувача на електронната страница на ДП НКЖИ: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/публични/2015/03/12/2015-пп-028-доставка-на-4-(четири)-броя-хипоидни-конусни-зъбни-двойки-корона-и-пиньон/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 16:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите за участие се подават в ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура”, 1233, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, служба “Деловодство” всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 12:45 до 16:45 часа до 24.03.2015 год., включително.
Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП НКЖИ, гр. София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала, на 25.03.2015 г., в 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015