Избор на лицензиран оператор за изработка и доставка на ваучери за храна за персонала на СОУ ,,Св.Климент Охридски[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Средно общообразователно училище Св. Климент Охридски, район Одесос, ул. Михаил Колони № 10, За: Антоанета Андонова, Николай Владимиров, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 620544, E-mail: kliment_bg@yahoo.com, Факс: 052 620533Място/места за контакт: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 10Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: klimentvarna.com.Адрес на профила на купувача: http://klimentvarna.com/price.htm.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на лицензиран оператор за изработка и доставка на ваучери за храна за персонала на СОУ ,,Св.Климент Охридски ” гр.Варна.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770Описание:
Купони за храна

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изработка и доставка на 2911 броя купюри – ваучери за 122 служители на СОУ ,,Св.Климент Охридски” – Варна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна, ул. “Михаил Колони” № 10,

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Отпечатването на ваучерите за храна може да се извършва само от Оператор, който притежава валидно разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна при спазване изискванията на чл.22 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите. Операторът към датата на процедурата, да бъде действащ Оператор и да има получена Заповед за предоставяне на индивидуална квота за календарната 2015 година по ред определен в чл. 12 от Наредба 7 от 09.07.2003г.
Предоставените ваучери следва да бъдат със срок на валидност съответстващ на изискванията на чл. 23 от Наредба 7 от 09.07.2003г.
Кандидатите за изпълнители на поръчката, в определения от възложителя срок, следва да представят оферта съгласно изискванията на възложителя, посочени в указание за подготовка на офертата
Доставките на ваучери за възложителя се извършват само въз основа на изрична писмена заявка, в която са посочени конкретни количества. Доставените ваучери следва да могат да се използват като валидно платежно средство в срок до края на календарната година, през която са издадени, Възложителят няма задължение за минимално общо количество (в рамките на действие на договора) на заявени за доставка ваучери. Възложителят няма задължение да приема или заплаща ваучери, които са доставени без да е направена заявка. Доставките на ваучери за възложителя се заплащат от възложителя при изпращане на заявката за доставяне на ваучери, съгласно изискванията на Наредба № 7 на МТСП и МФ от 09.07.2003 г. Всяка отделна заявка на Възложителя следва да бъде изпълнена с еднократна доставка от страна на Изпълнителя. Възложителят няма ангажименти към финансовите взаимоотношения между изпълнителя и обектите за продажба на хранителни продукти и готови храни, в които са използвани ваучерите.
Изпълнителят следва да достави поръчаните ваучери в срок до 5 (пет) работни дни, при спазване изискванията на чл. 13 от Наредба № 7 на МТСП и МФ от 09.07.2003 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването на офертите да се извърши по критерий икономическа най-изгодна оферта, при следните показатели за комплексна оценка и тяхната тежест:
-Предлагана комисионна за отпечатване на ваучери- относителна тежест – 60 точки:
-Най – голям брой магазини и обекти на територията на община Варна, в които с ваучерите може да се пазарува – относителна тежест – 40 точки;
Всеки участник може да получи комплексна оценка – К компл. от максимум 100 точки. Комплексната оценка за всяко предложение представлява сбор от получените оценки на предложението по всеки един показател и се изчислява по формулата – К компл. = П1 +П2. Където: П1 – Представлява предлаганата комисионна за отпечатване на ваучери- максимална оценка – 60 точки; Числов израз на оценката по този показател / П1/ са точките, които се изчисляват по следната формула : П1 = К1 х Т1 ,
К1 = Сmin / Со, където Сmin- е най-ниската предложена комисионна за отпечатване на ваучери, а Со е предложената цена на оценяваната оферта, Т1 = 60 – теглови коефициент на показателя. П2 – Най- голям брой магазини и обекти на територията на община Варна, в които ваучерите може да се пазарува – максимална оценка – 40 точки; Числов израз на оценката по този показател /П2/ са точките, които се изчисляват по следната формула – П2 = К2 х Т2, където К2 = Со / Сmax, където Со – е броя на обектите, а Сmax – най-големия брой предложени обекти; Т2 = 40 точки – теглови коефициент на показателя.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа следните документи:
1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението, срок на валидност на офертата, декларация за приемане на условията за участие в процедурата – оферта по образец.
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. Копие от регистрация по ЗДДС/ при наличие на регистрация/, заверено ,,Вярно с оригинала”;
4. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 5 от ЗОП ;
5. Доказателства за технически възможности – референции от изпълнени сходни обществени поръчки и други;
6. Други документи и доказателства:
6.1. Валидно Разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, издадено от Министерство на финансите;
6.2. Писмена декларация от участника, че има издадена Заповед за предоставяне на индивидуална квота през 2015г.;
7. Образец на предложените ваучери за храна;
8. Ценово предложение по образец на участника с посочени цени в лева без ДДС, срок и начин на доставка;
9. Техническото предложение по образец, съответстващо на Техническото задание, което следва да съдържа информация относно броя и наименованията на търговските обекти в Община Варна, с които Оператора има сключени договори съгласно чл. 15 от Наредба 7 от 09.07.2003г. Прилага се списък на търговските обекти, съдържащ точен адрес на местонахождението им. В техническото предложение не следвада се посочват цени.
10. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.
От участие в процедурата се отстраняват кандидати:
– при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 5 от ЗОП от ЗОП,
– при неизползване на типовите образци на документи, публикувани на klimentvarna.com и
– При подаване на оферта след 16.30 часа на 23.03.2015 г.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител, лично в канцеларията на СОУ „Св. Климент Охридски” Варна, ул. „М. Колони” № 10, всеки работен ден от 13.03.2015г. до 23.03.2015 от 8.30 до 16.30 часа или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката. В случай, че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от Възложителя до 16.30 часа на 23.03.2015 г.Офертите се отвaрят на 24.03.2015г. в 15 часа в Дирекцията на училището.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015