Прилагане на мерки за информация и публичност на дейностите по проект «Изготвяне на интегриран план за градско[…]

BG-гр.Разлог

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Разлог, ул.Стефан Стамболов №1, За: Петранка Ушева, България 2760, гр.Разлог, Тел.: 0747 80095, E-mail: ob_razlog@bcmesta.bg, Факс: 0747 80081Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razlog.bg.Адрес на профила на купувача: http://profil.razlog.bg/out/out.ViewFolder.php?folderid=2&showtree=1.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Прилагане на мерки за информация и публичност на дейностите по проект «Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог” по Договор за отпускане на финансова помощ № BG161PO001/5-03/2013/024/19.12.2013 г. по Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007-2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79340000Описание:
Рекламни и маркетингови услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подробно описание на дейността:
При изпълнението на проекта да бъдат спазени всички изисквания за публичност и информация, съгласно Регламент (ЕК) 1828/2006 и Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по ОПРР. Дейностите, свързани с осигуряването на публичност и информираност целят постигането на прозрачност на полученото финансиране и разпространяването на информация относно целите и дейностите на проекта, финансиран в рамките на ОПРР.
Очаквани продукти/резултати от дейността:
Организирани 2 информационни събития – начална и заключителна пресконференция; Отпечатана информационна брошура на проекта в тираж 1000 копия; 4 публикации в местни медии, отразяващи напредъка по проекта;
Съгласно одобрения бюджет максималната стойност на поръчката с предмет Прилагане на мерки за информация и публичност на дейностите по проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог” по Договор за отпускане на финансова помощ № BG161PO001/5-03/2013/024/19.12.2013 г. по Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007-2013 г.” е до 2250 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Разлог

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
2. Оферта (Образец 1).
3.Информация за участника (Образец 2).
4. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (Образец 3) и доказателства за извършената/те услуга/и.
5. Техническо предложение (Образец4).
6. Ценово предложение (Образец 5).
8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец 7).
Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: Участникът следва да е изпълнил услуга/и, еднаква/и или сходна/и с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Под еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира дейности по изработка на информационни брошури и/или дейности за провеждане на публични събития и/или публикации в медии.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се подава в Информационен център на Община Разлог, който се намира на следния адрес: гр. Разлог 2760, ул. “Шейново” №2.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Документите, които трябва да се съдържат в плика с офертата са разписани в настоящата публична покана. Същата и всички приложения и образци към нея са публикувани на следния сайт: http://profil.razlog.bg
При изготвяне на офертата участниците трябва да спазват разпоредбите на чл.101в от ЗОП.
Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 24.03.2015г. в 10.30 часа в зала 111 на Община Разлог.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015