Предмет на настоящата поръчка е доставка на хранителни продукти, за нуждите на ЦДГ „ БРЕЗИЧКА” – гр. Панагюрище,[…]

BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Целодневна детска градина брезичка, ул.Орчо Войвода4, За: Радка Ножделова,Екатерина Каменска, Р.България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 64068;0357 62188, E-mail: brezi4ka_pan@abv.bgМясто/места за контакт: ЦДГ Брезичка,ул.Орчо Войвода №4Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://sites.google.com/site/cdgbrezicka/.Адрес на профила на купувача: https://sites.google.com/site/cdgbrezicka/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на хранителни продукти, за нуждите на ЦДГ „ БРЕЗИЧКА” – гр. Панагюрище, след предварителни заявки, по обособени позиции: № 1 месо, мляко, риба, месни и млечни продукти, № 2 плодове, зеленчуци и консерви, № 3 други хранителни продукти и № 4 хляб и хлебни продукти.. Доставките ще се извършват в срок до 72 часа след подаване на заявка от Възложителят.Продуктите се доставят на адреса на ЦДГ „БРЕЗИЧКА” – гр. Панагюрище: ул. „Орчо Войвода” №4, с транспорт на Изпълнителя. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите , както и представяне на оферти за отделни обособени позиции.Оферта могат да подадат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения.Допуска се използването на подизпълнител. Срокът на валидност на офертите е 90 /деветдесет/ календарни дни
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на поръчката подават лично или чрез упълномощено лице или по пощата с обратна разписка офертите на адреса на Възложителя: гр. ПАНАГЮРИЩЕ, ул. „Орчо Войвода ” №4 в срок до 15,00 часа на 17.03.2015 г.
Получаването, разглеждането и оценяването на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от Възложителят със заповед.
Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде депозит или банкова гаранция и е в размер на 600/шестотин/лева от прогнозната стойностна на поръчката без ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката е 12/дванадесет/ месеца,от датата на сключване на договор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15810000Описание:
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата на отделните продукти и периодичността на доставка,са разписани подробно в Спецификация, в раздел „1.Предмет на поръчката”от документацията на поръчката

Количествата на отделните продукти и периодичността на доставка,са разписани подробно в Спецификация, в раздел „1.Предмет на поръчката”от документацията на поръчката

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦДГ Брезичка,ул.Орчо Войвода №4

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с документ, удостоверяващ произхода на храната, издаден от обекта на произход, регистриран по реда на чл. Изисквания към качеството на доставката: Доставяните видове и количества хранителни продукти да са І-во качество, с минимален остатъчен гаранционен срок-50% и да отговарят на действащите стандарти и нормативна уредба:Закон за храните, Наредба № 36 от 23.03.2006г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход; Наредба № 4 от 19.02.2008г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти. Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специалните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения Наредба № 23/19.07.2005г. за физиологичните норми за хранене на населението, Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 136 /19 юли 2000 г., Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните (обн.ДВ, бр.55 от 2006г.) Храните се транспортират и предават на съответните длъжностни лица, в учрежданието предмет на настоящата поръчка,12 от Закона за храните /ЗХ/.
Минимални изисквания към техническите възможности задоставката: Участникът трябва да е изпълнил през последните три години поне един договор за доставка на хранителни продукти. Участникът трябва да представи доказателства, че разполага с обект или обекти, собствени или наети необходими за изпълнението на поръчката. Всеки участник трябва да представи доказателства за наличие на необходимата за изпълнение на поръчката техника. Участникът трябва да има въведена система за управление безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критични контролни точки – НАССР, а когато цялостното внедряване на система е неприложимо – процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички документи свързани с настоящата публична покана, са достъпни на интернет страницата на ЦДГ „Брезичка” –гр.Панагюрище

https://sites.google.com/site/cdgbrezicka/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015