Обследване на актуално геодинамично състояние на срутището[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална електрическа компания ЕАД, ул. Веслец 5, За: г-н Борислав Александров – по документацията, тел. 02/92-63-530; г-н Димитър Копаров – по технически въпроси, тел.02/988-56-15, вътр.105;, София 1040, София, Тел.: 02 9263530, E-mail: balexandrov@nek.bg, Факс: 02 9801971Място/места за контакт: отдел Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nek.bg.Адрес на профила на купувача: http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/271-15ip460a003.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обследване на актуално геодинамично състояние на срутището при язовир „Кричим“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45111250Описание:
Работи, свързани с геотехнически проучвания

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обследване на актуално геодинамично състояние на срутището при язовир „Кричим“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

язовир „Кричим“

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
2. Технически възможности и/или квалификация на участниците:
2.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата поне 3 /три/ услуги (договора), които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Под сходни се разбират съпоставими с обхвата и сложността на предмета на обществената поръчка дейности. Доказва се със списък на договори за услуги със сходен на настоящата поръчка обхват и предмет услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката (Обследване на геодинамично състояние), изпълнени от участника през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Списъкът съдържа подробно описан предмет, посочване на стойностите, датите и получателите. Списъкът следва да съдържа подробни данни за изготвените разработки и участвалите в изготвянето им специалисти и експерти, както и правоспособните проектанти, които ще участват в изпълнението на настоящата поръчка.
2.2. Участникът следва да разполага с екип от минимум 4 /четири/ следните експерти и специалисти, както следва:
а) Инженер – висше образование, магистърска степен по инженерна и хидрогеология, специалист научна област инженерна геодинамика; валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5г. професионален опит по специалността; участие в минимум 2 обследвания и разработки съпоставими с обем(обхват) и съдържание (сложност) на предмета на настоящата поръчка.
б)Инженер -висше образование, магистърска степен, специалист научна област земна и скална механика с опит и участие при изготвяне на минимум 2 обследвания, геомеханични модели и проекти с обем и съдържание подобен на предмета на настоящата поръчка. в)Инженер -висше образование, магистърска степен, строителен инженер по хидротехническо строителство (проектант водно строителство); валидно удостоверение за ППП; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г. професионален опит по специалността; участие в минимум 2 обследвания и разработки с обем и съдържание подобен на предмета на настоящата поръчка. г)Инженер -висше образование, магистърска степен, специалист научна област хидравлични и моделни изследвания на вълна образувана от срутване на скално-земни маси; валидно удостоверение за ППП; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г.професионален опит по специалността; Доказва се със списък на екипа от ключови експерти с информация за притежаваното от тях образование, заемана позиция в екипа и професионален опит със съответни доказателствени документи.
2.3. Изпълнителят трябва да разполага с уреди и инструменти, измервателна и изпитателна апаратура и техника, както и оборудване и софтуер за изпълнение на дейностите по точка 4 от Техническата спецификация на Възложителя.
Участниците трябва да ползват с акредитирана изпитвателна лаборатория по скална и земна механика. Доказва се с декларация (свободен текст) за наличие на уреди и инструменти и оборудване за извършване на обследване които ще използва участника за всяка една от дейностите съгласно техническите изисквания, така че да се гарантира своевременно и ефективно изпълнение на предмета на услугата. Декларация съдържаща данни за лаборатория по скална механика, която ще изследва пробите.
3. Пълномощно;
4. Представяне на участника
5. Парафирана и подпечатана Техническа спецификация на Възложителя;
6. Декларация, че приема условията на проект на договор /по образец/
7. Декларация за направен оглед на обекта, заверена от представител на яз. „Кричим”;
8. Заверено копие от валидна застраховка „Професионална отговорност”
9. „Техническо предложение“
10. Ценово предложение”

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател 1. Съответствие на предлаганите услуги с техническите изисквания на Възложителя;
Показател 2. Методология за изпълнение на услугата;
Показател 3. Предложена цена за изпълнение на услугата;
Подробно описание на методикта за оценка на офертите може да се намери в Условията за участие по процедурата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 20.03.2015 г. от 10:30 ч. в сградата на НЕК ЕАД, гр. София, ул. “Веслец” № 5, етаж 6

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015