„Доставка чрез закупуване на ветеринарни медикаменти[…]

BG-Батак

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Южноцентрално Държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Родопи, м. Беглика, За: Иван Гърков – специалист ловно стопанство; Иванка Върбанова – юрисконсулт, РБългария 4580, Батак, Тел.: 03553 2177, E-mail: dgsrodopi@ucdp-smolian.comМясто/места за контакт: ТП ДГС РодопиИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: http://www.ucdp-smolian.com/viewart.php?id=554.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка чрез закупуване на ветеринарни медикаменти и консумативи за нуждите на ТП ДГС „Родопи”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24000000Описание:
Химически продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


по
ред Наименование на ветеринарните медикаменти и консумативи
Мярка Количество
1 антибиотик – ОТЦ /пулвис/ кг. 4
2 золетил бр. 2
3 ксилазин бр. 2
4 Витаминен премикс Цевалин/пулвис/ кг 2
5 Калиев перманганат по 10гр. бр. 100
6 АМ-ципер лт. 4
7 Меден сулфат/чист/ кг. 0,5

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС “Родопи”

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата следва да бъде изготвена по утвърдения от възложителя образец, към която да бъдат приложени следните документи:
1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;
2. Техническо предложение по образец-(Приложение №2);
3. Ценово предложение, изготвено по образец на Възложителя – (Приложение №3);
4. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП – (Приложение №4);
5. Проект на договор – подписан и подпечатан на всяка страница – (Приложение №5)
6.5. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или чрез упълномощено от него лице в деловодството на ТП ДГС „Родопи”, местност „Беглика”, гр. Батак, община Батак, по пощата или с куриер, не по-късно от 16:00 часа на 13.03.2015г.
Върху плика участника посочва пълното наименование на кандидата, адрес за кореспонденция,актуален електронен адрес и телефон за връзка.
Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени с надпис “Вярно с оригинала”, с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват Участника, съгласно представените документи за регистрация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

офертите ще бъдат разгледани на 16.03. 2015 год. от 11:00 часа в административната сграда на ТП ДГС “Родопи”, гр. Батак, м. Беглика

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015