Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково в две обособени позиции: Обособена[…]

BG-ХАСКОВО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Електроенергиен системен оператор ЕАД- МЕР ХАСКОВО, Ул. ДОБРУДЖА № 6, За: Димитрия Стефанова Николова, РБЪЛГАРИЯ 6300, ХАСКОВО, Тел.: 038 608112, E-mail: d.nikolova@hs.eso.bg, Факс: 038 608102Място/места за контакт: ХАСКОВО, Ул. ДОБРУДЖА № 6Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tso.bg.Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=clFVcEZTVEdMOUNtSWthdHU4UGEwODZwSzRSbFVaMGRzR3Z5c3laTndyRT0=.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково в две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково
Обособена позиция № 2: Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕПР Кърджали

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300Описание:
Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. За обособена позиция 1 – измиване на леки автомобили обслужващи МЕР Хасково – 20бр.
2. За обособена позиция 2 – измиване на леки автомобили обслужващи МЕПР Кърджали – 14бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

База на изпълнителя за съответната обособена позиция

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Предмет на поръчката: Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково в две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Хасково
Обособена позиция № 2: Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕПР Кърджали
2. Срок за изпълнение на поръчката: една календарна година, считано от датата на влизане на договора в сила.
3. Гаранция за изпълнение на договора: 3 % от стойността на договора.
4. Цена: Да се посочи цена за изпълнение на поръчката, в която следва да се включат всички преки и непреки разходи, които Участникът ще извърши за изпълнението на поръчката. Цените трябва да бъдат посочени в лева, без начислен ДДС.
5. Начин на плащане: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечно цената за всички извършени услуги по договора през отчетния период в размер на 100 % в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на:
(а) Оригинални данъчни фактури издадени поотделно за обслужване на: леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД,МЕР Хасково с право на данъчен кредит; леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД,МЕР Хасково без право на данъчен кредит и леки автомобили към ТИЦ Хасково без право на данъчен кредит през отчетния период.
(б) Пълен опис на обслужените автомобили през отчетния период.
6. Срок на валидност на офертата: минимум 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
7. Изискуеми документи и информация:
7.1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
7.2. Копие от документ за регистрация по ЗДДС.
7.3. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.9 от Закона за обществените поръчки .
7.4. Декларация от участника по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договор.
7.5. Декларация от участника по чл.56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки, че в предложената цена е спазено изискването за закрила на заетостта, условията на труд и минималната цена на труда.
7.6.Декларация по чл. 56 по чл.56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки за ползване на подизпълнители (ако е приложимо).
7.7.Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.
7.8. Техническо предложение.
7.9. Ценово предложение.
8. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена “
9. Минимални изисквания за допустимост на участниците:
9.1. Участникът следва да разполага с оборудвани бази за измиване на леки автомобили във всички градове, които обхваща обособената позиция.
10. Всички други изисквания от приложението към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложенията към поканата са публикувани в профила на купувача на адрес: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=clFVcEZTVEdMOUNtSWthdHU4UGEwODZwSzRSbFVaMGRzR3Z5c3laTndyRT0=
Дата , час и място на отваряне на офертите: Подадените оферти ще бъдат отворени публично на 16.03.2015г., в 11,00 часа, в сградата на възложителя на адрес: гр.Хасково, ул.”Добруджа” №6, ет.1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015