Зареждане с горива автомобилите на Община Червен бряг посредством безналично плащане с карти. Изпълнителят да[…]

BG-Червен бряг

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Червен бряг, ул. Антим І № 1, За: инж.Евгения Петрова Николова – гл. експерт, РБългария 5980, Червен бряг, Тел.: 0659 92340, E-mail: evgeniq_nikolova17@abv.bg, Факс: 0659 92351Място/места за контакт: Община Червен брягИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chervenbryag.bg.Адрес на профила на купувача: http://chervenbryag.bg/bg/index.php?option=com_content&view=category&id=53&Itemid=72.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Зареждане с горива автомобилите на Община Червен бряг посредством безналично плащане с карти.
Изпълнителят да осигурява доставка на горива в свой търговски обекти на територията на община Червен бряг и във всички областни градове и по основните пътни артерии с действащи ПОС терминални устройства за безналично плащане. Участниците да предлагат в своите обекти следните видове горива: Бензин А95H, Бензин А98H, Дизелово моторно гориво и Газ пропан-бутан.
Срокът за изпълнение е 12месеца.
Място на изпълнение – в бензиностанции на изпълнителя в цялата страна, съгласно възникнала необходимост в изпълнение на служебни задачи.
Картите да бъдат издавани за срок от 12 месеца, съгласно списък с автомобили, представен от Възложителя на Изпълнителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09132000, 09122000, 09134200Описание:
Бензин
Пропан и бутан
Дизелово гориво

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството се определя на база нуждите на Община Червен бряг. Прогнозна стойност на поръчката е 36000.00 /тридесет и шест хиляди лв.и нула ст./ лв. с ДДС.Финансирането ще се извършва с бюджетни средства на община Червен бряг.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците в процедурата представят:
– Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатен;
– Административни сведения-съгл.образец;
– Техническо предложение-съгл.образец;
– Ценово предложение – съгл. образец;
– Декларация за приемане условията на проекта на договор – съгл.образец;
– Срок на валидност на офертата/най-малко 60 дни от крайния срок за получаване на офертите/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата, поставена в запечатан непрозрачен плик, с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представена в Център за услуги и информация на гражданите в Община Червен бряг, ул.”Антим I” №1, гр.Червен бряг, п.код 5980, в указания срок. Публичната покана, образци на документи, техническа спецификация и проект на договор и допълнителна информация, свързана с поръчката са публикувани на профила на купувача на Община Червен бряг – http://chervenbryag.bg/bg/index.php?option=com_content&view=category&id=53&Itemid=72
Допълнителна информация може да бъде получена и в Община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул.”Антим I” №1, стая 105, ет.1.
Отварянето на офертите по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП ще бъде на 12.03.2015г., 10.00 часа, в стая 105 етаж 1 в Община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул.”Антим I” №1

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015