Задължително застраховане на 31 броя служебни моторни превозни средства на ТП ДЛС “Дунав”, при СЦДП-ДП-Габрово,[…]

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северноцентрално държавно предприятиеДП гр. Габрово- Териториално поделение Държавно ловно стопанство Дунав-Русе, ул. Мария Луиза № 19, За: Павлина Павлова, Р България 7012, Русе, Тел.: 082 820217, E-mail: dunav@scdp.bg, Факс: 082 820217Място/места за контакт: ТП ДЛС Дунав-РусеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://scdp.bg/.Адрес на профила на купувача: http://scdp.bg/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Задължително застраховане на 31 броя служебни моторни превозни средства на ТП ДЛС “Дунав”, при СЦДП-ДП-Габрово, със застраховка „Гражданска отговорност на МПС” и със застраховка „Злополука на лицата в МПС”, съгласно изискванията на Кодекса за застраховането.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000Описание:
Застрахователни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предоставяне на услуги за застраховане на 31 броя служебни моторни превозни средства на ТП ДЛС “Дунав”, при СЦДП-ДП-Габрово, със застраховка „Гражданска отговорност на МПС” и със застраховка „Злополука на лицата в МПС”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДЛС ДУНАВ-РУСЕ

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всеки търговец по смисъла на ТЗ, както и техни обединения, които притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност и за съответния вид застраховка, издаден от компетентен орган. 4. Ограничения при допускане на кандидатите: до участие не се допускат кандидати, които не отговарят на условията на чл.47 , ал.1 , т.1 , букви „а” , „б” , „в” , „г” и „д”, т.2 , т.3 , т.4 и ал. 5 от ЗОП и/или и нямат лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от компетентен орган, валиден към момента на подаване на офертата, като се спазват изискванията на чл.9 от Кодекса за застраховането.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ТП ДЛС ДУНАВ-РУСЕ ИЛИ НА ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА:
http://scdp.bg
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ ОТ КАНДИДАТИТЕ ПРИ ДЕПОЗИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
Изисквания към офертите – всяка оферта трябва да съдържа:
1. Оферта за участие- Приложение №1,
2. Представяне на кандидата/Административни сведения/ – Приложение №2,
3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър , когато участникът е юридическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или обединения, документът се представя в официален превод.
Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – в оригинал или заверено копие, извлечение от търговския регистър. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично да съдържа информация за законния/те представител/и на участника.
4. Заверено копие на валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност и лиценз за съответния вид застраховка , издадени от компетентен орган .
5. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал) – Приложение №3,
Декларацията се подписва от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП с декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларациите се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, и е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
6. Декларация за неползването на подизпълнители- Приложение №4,
7. Декларация за приемане условията на проекта на договор-Приложение № 5,
8. Ценово предложение – Приложение № 7, Ценовото предложение не може да надхвърля прогнозната стойност, посочена в публичната покана .
9. Техническо предложение – Приложение № 8. Ако е приложимо, към техническото приложение се прилага Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП –Приложение № 6,
10. Общи условия на застрахователя за този вид застраховка
11. Нотариално заверено пълномощно – оригинал или заверено копие на лицето, подписващо офертата– представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично волеизявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.
Забележка : Всички документи , представени във вид на копие , следва да са заверени от кандидата с надпис : „ Вярно с оригинала ” , подпис и печат .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015