“Доставка на канцеларски материали”. Доставката ще се извърши по пет обособени позиции: 1.Кубчета хартиени,[…]

BG-Козлодуй

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АЕЦ Козлодуй ЕАД, гр. Козлодуй, За: Илза Борисова, РБългария 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 72131, E-mail: IBDobreva@npp.bg, Факс: 0973 76007Място/места за контакт: Управление ТърговскоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org.Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=2280&page=0&view_offset=&offers_per_page=.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на канцеларски материали”.
Доставката ще се извърши по пет обособени позиции:
1.Кубчета хартиени, стикери и картон;
2.Средства за писане-химикалки, маркери, моливи;
3.Принадлежности канцеларски-телбод, кламери, линии;
4.Папки, пликове;
5.Щипки за идентификационни карти.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39263000Описание:
Офис принадлежности

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на канцеларски материали, съгласно ТС N 15.АЕЦ.ТСП.100.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

АЕЦ Козлодуй ЕАД

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническа спецификация N 15.АЕЦ.ТСП.100 и в Указанията за подаване на оферта към настоящата публична покана.

2. При сключване на договор, определеният за изпълнител участник представя в 7 (седем) дневен срок документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на 17.03.2015г. от 10.00 часа в Заседателна зала на Управление Търговско, Административната сграда на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015