Настоящата поръчка е с предмет: „Избор на изпълнител за обслужване на разходите съгласно чл. 294 от Кодекса на труда[…]

BG-Севлиево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Севлиево, пл. Свобода № 1, За: Таня Станева, Република България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 396127, E-mail: sevlievo@sevlievo.bg, Факс: 0675 32773Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sevlievo.bg.Адрес на профила на купувача: http://sevlievo.bg/bg/article/1591/izbor-na-izpulnitel-razhodi.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата поръчка е с предмет: „Избор на изпълнител за обслужване на разходите съгласно чл. 294 от Кодекса на труда при изпълнение на чл. 293 от КТ, съгласно Решение на Общото събрание на работниците и служителите в Община Севлиево за календарната 2015 г.”
Обхват на поръчката:Изпълнителят следва, по заявка на Възложителя, да отпечатва и доставя ваучери с различна номинална стойност – 1лв., 2лв.,5лв, 10лв. или 20 лева, имащи надеждна защита.
Броят на ваучерите и техните номинали се определя на тримесечие според нуждитe на Възложителя със съответните заявки за всяка една от бюджетните структури, присъединени към договора.
Отпечатването, опаковането и доставката им се извършва след конкретни писмени заявки от Възложителя до оператора, в които се посочват броя, вида и номиналната стойност на заявените ваучери.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770Описание:
Купони за храна

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стойността на ваучерите и услугата за изработването, отпечатването и доставката им месечно възлиза на не повече от 4 000,00лв., без ДДС, за приблизително 270 служители на Община Севлиево, което е в праговете на границите определени в чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.
Прогнозната стойност на поръчката за 12 месеца е в размер до 48 000,00 лв. без ДДС, от които до 47 000,00 лв. е номинална стойност.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Севлиево, пл. “Свобода” № 1

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Отпечатването на ваучерите за храна може да се извършва само от Оператор, който притежава валидно разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна при спазване изискванията на чл.22 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите. Операторът към датата на подаване на офертата да бъде действащ Оператор и да има получена Заповед за предоставяне на индивидуална квота за календарната 2015 година по ред определен в чл. 12 от Наредба 7 от 09.07.2003г.
І. Изисквания за икономически и финансови възможности на участниците – не се поставят.
ІІ.Изисквания за техническите възможности и/или квалификация на участниците.
1. Участникът следва да докаже, че за последните три години, считано от датата на подаване на офертата има изпълнени най-малко две услуги с предмет еднакъв или сходен с предмета на обявената поръчка.
2.Участникът трябва да притежава валидно разрешение от министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна съгласно условията и реда на чл.5 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите.
3.Участникът трябва да докаже, че има издадена Заповед за предоставяне на индивидуална квота през 2015 г., подписана от упълномощено лице от Министърът на финансите.
4.Участникът трябва да предостави информация относно броя и наименованията на търговските обекти в Община Севлиево, с които Оператора има сключени договори съгласно чл. 15 от Наредба 7 от 09.07.2003г. Търговските обекти следва да са най-малко 10 / десет/ броя, като поне 3 /три/ от тях да са Търговски вериги с национално представяне.
ІІІ.Офертата трябва да съдържа:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на офертата /подписан от участника/.
2.Данни за лицето, което прави предложението – Административни сведения за участника по образец № 1.
3.Документи за доказване на техническите възможности и/или квалификация на участника:
3.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обявената обществена поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги, посочени в списъка – образец № 4.
3.2. Заверено копие на валидно разрешение от министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна съгласно условията и реда на чл.5 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите.
3.3. Писмена декларация от участника, че има издадена Заповед за предоставяне на индивидуална квота през 2015 г., подписана от упълномощено лице от Министърът на финансите.
3.4.Списък с търговските обекти в Община Севлиево, с които Оператора има сключени договори съгласно чл. 15 от Наредба 7 от 09.07.2003г., съдържащи точен адрес на местонахождението им.
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 2.
5. Образец на предложените ваучери за храна.
6. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3.
7. Срок на валидност на офертата – представя се декларация.
8. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) -при необходимост

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

От датата на публикуване на публичната покана, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по ел. път до документацията за участие в поръчката на следния Интернет адрес на Община Севлиево: www.sevlievo.bg, секция “Профил на купувача”, раздел “Община Севлиево”, “Публична покана”.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 16.03.2015 год. от 13:00 часа в зала 202 в административната сграда на Община Севлиево с адрес: гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015