Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2015 година на съдии и служители,[…]

BG-РУСЕ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РАЙОНЕН СЪД РУСЕ, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА № 57, За: НЕЛИ БОЦАНОВСКА, 7000, РУСЕ, Тел.: 082 825430, E-mail: rusers@gmail.com, Факс: 082 825435Място/места за контакт: РУСЕ, УЛ АЛЕКСАНДРОВСКА № 57 СЪДЕБНА ПАЛАТА, ЕТАЖ 1 СТАЯ 20Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.justice-ruse.org/rcourt/index.htm.Адрес на профила на купувача: http://www.justice-ruse.org/rcourt/index.htm.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2015 година на съдии и служители, работещи в Районен съд Русе.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770Описание:
Купони за храна

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството на заявените ваучери ще бъде съобразно с броя на съдиите и служителите по трудово правоотношение за съответните месеци и ще бъде конкретизирано при всяка отделна заявка за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Отпечатването на ваучерите за храна може да се извършва само от Оператор, който притежава валидно разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна при спазване изискванията на чл.22 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите. Операторът към датата на процедурата да бъде действащ Оператор и да разполага с номинална стойност на ваучерите за храна за обезпечаване изпълнението на поръчката.
Предоставените ваучери следва да бъдат в срок на валидност.
Участниците следва да имат минимум три изпълнени поръчки със сходен предмет през предходната година, а новорегистрираните, считано от датата на регистрация.
Кандидатите за изпълнители на поръчката, в определения от възложителя срок, следва да представят оферта съгласно изискванията на възложителя, съдържаща следните документи:
1. Оферта и списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Попълнен образец на оферта;
3. Административни сведения за участника, съгласно образец;
4. Валидно разрешение от министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна съгласно условията и реда на чл.5 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите – заверено от участника копие;
5. Декларация за наличие или липса на подизпълнител и декларация от подизпълнителите, при наличие на такива;
6. Декларации от участниците и подизпълнителите за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП;
7. Декларация за изпълнени сходни поръчки през предходната година;
8. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката (свободен текст)
9. Техническо предложение, което следва да съдържа информация относно броя и наименованията на търговските обекти в град Русе, приемащи ваучери, отпечатани от участника. На Възложителя следва да се предоставят списъци с търговските обекти, съдържащи точен адрес на местонахождението им; В техническото предложение не следва да се посочват цени;
10. Образец на предложените ваучери за храна;
11. Писмена декларация от участника, че разполага с необходимата квота до края на 2015 г. за отпечатване на количествата ваучери за храна;
12. Ценово предложение и попълнен образец на проект на договор, подписан и подпечатан от участника на всяка страница-по образец на възложителя, поставени в отделно запечатан плик с надпис ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта следва да съдържа изброените документи в пункт „УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА” .
Офертата се представя в непрозрачен, запечатан плик, с надпис съдържащ наименованието на поръчката и данните на участника, адрес, телефон, е-mail, като по възможност се посочва и факс.В плика с офертата следва да се поставят документите, изброени от т.1 до т.10, както и запечатани в отделен плик ценовата оферта и проект на договор, подписан и подпечатан от участника на всяка страница-по образец на възложителя.Офертата се подава в регистратурата на Районен съд Русе, гр.Русе, ул. Александровска № 57. Образците на документите, необходими за подаването на офертата, както и заданието за изпълнение на поръчката са достъпни в профила на купувача в електронната страница на Районен съд Русе: http://www.justice-ruse.org/rcourt/index.htm. Отварянето на офертите ще се проведе на 13.03.2015 г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015