„Избор на местен ежедневник за публикуване на обявления за предстоящи търгове по реда на Закона за държавната[…]

BG-Кресна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДГС Кресна към ЮЗДП ДП, гр. Благоевград, ул. Македония № 198, За: Любка Щуркова – юрисконсулт, Р България 2840, Кресна, Тел.: 07433 2264, E-mail: dgskresna@abv.bg, Факс: 07433 2264Място/места за контакт: административна сградаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uzdp.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/3/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на местен ежедневник за публикуване на обявления за предстоящи търгове по реда на Закона за държавната собственост, Наредба 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и други нормативни актове за нуждите на ТП „ДГС Кресна”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22120000Описание:
Публикации

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Кресна, ул. Македония № 198, административна сграда на ТП “ДГС кресна”

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Вестникът, в който ще се публикуват обявите, съобщенията и информационните материали да е ежедневен, регионален, да се разпространява на територията на Обл. Благоевград и да отразява регионални новини за Обл. Благоевград. Материалите да се публикуват на вътрешна страница. Обявленията да бъдат публикувани в каре. Цветност – черно бяла. Да не се правят съкращения и/или промени в текста освен коректорски правописни такива, като всякакви други промени да стават с изричното писмено съгласие на Възложителя. Техническите параметри на дадена обява – периодичност, обем, площ / в това число големина на карето и размера на шрифта/ и съдържание се определят от Възложителя за всеки конкретен случай. Не се допуска посочването на различни цени в зависимост от деня от седмицата, в който се публикува обявата и страницата, на която ще се публикува. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка допуснатите грешки и направени пропуски, констатирани от Възложителя. Обявленията да се публикуват в срок не по-дълъг от 48 часа, считано от подаването на текста от Възложителя.
Кандидат или участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо лице или юридическо лице, както и техните обединения. Когато участникът е обединение /консорциум, участниците в обединението следва да представят документ – договор /споразумение помежду си, в който задължително се включва представляващия обединението. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
– Всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнение на договора
– Е определен член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума
– Всички членове на обединението/консорциумът са задължени да останат в него за целия период за изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата
– Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката
Лицето, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира, като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на настоящата поръчка едно ФЛ или ЮЛ може да участва само в едно обединение.
Участникът изготвя оферта за участие в настоящата процедура по приложени образци, като при изготвянето им следва да се съобрази с всички изисквания, записани в публичната покана. Всички разходи за подготовката и участието в процедурата са за сметка на участника. Участникът трябва да се запознае с всички указания, условия и спецификации в настоящата публична покана.
Офертата следва да отговаря на всички изискванията, посочени в публичната покана, указанията и да бъде оформена съгласно приложените образци – приложения. Условията в образците от публичната покана са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата. Офертата се изготвя на български език и се подписва от законния представител на участника или от изрично упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно /оригинал или нотариално заверено копие/ от представляващия участника. По изключение в офертата могат да бъдат изписани на латиница специфични търговски или технически термини.
Цената посочена от участника, трябва да бъде в български лева, с вкл. всички разходи по изпълнение, без вкл. ДДС.
Всички документи се представят в оригинал, с изключение на тези, за които изрично е записано, че могат да се представят под формата на „заверено от участника копие”.
Срок на валидност на офертите: не по-кратък от 90 дни от крайния срок за получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за възлагане на процедурата е достъпна на интернет адрес: www.uzdp.bg – раздел профил на купувача – публични покани, месец март, ТП “ДГС Кресна”.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 18.03.2015 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП “ДГС Кресна – гр. Кресна, ул. Македония № 198.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015